Allmänna begrepp

Allmänna begrepp inom marknadskommunikation

Bruttoräckvidd Summan av alla kontakter. Samma tittare, lyssnare, läsare kan räknas flera gånger. (Bruttoräckvidd i procent – BRV, GRP, TRP – se ”TV-termer” nedan.)

Genomsnittlig frekvens Antal gånger den genomsnittligen individen i målgruppen kommer i kontakt med reklambudskapet under en kampanj (totalt antal reklamkontakter/individer, beroende på mediets mätmetod).

Individer Människor av kött och blod.

Kontakter Antal gånger reklambudskapet har möjlighet att komma eller kommer i kontakt med individer.

Medieräckvidd Hur stor andel av målgruppen som har möjlighet att komma i kontakt med mediet.

Nettoräckvidd Antalet individer som kommer i kontakt med eller har möjlighet att komma i kontakt med reklaminslaget minst en gång under en kampanj. Kallas också räckvidd 1+.

OTS/OTH Antal gånger den genomsnittlige individen i målgruppen har möjlighet att komma i kontakt med reklambudskapet under en kampanj i genomsnitt (totalt antal möjliga kontakter med mediet/individer). Kopplat till medieräckvidd.

Reklamräckvidd Hur stor andel av målgruppen som har möjlighet att komma i kontakt med reklambudskapet.

Universum/population Alla som har tillgång till viss radio- eller TV-kanal (tekniskt universum, penetration) och vet om det (medvetet universum). Vi använder även termen nationellt universum. Denna fackterm används som beräkningsgrund och omfattar alla svenskar, 3–99 år, som har tillgång till minst en TV-kanal och vet om det. Totalt målgruppsurval eller bas.

Några fler allmänna ord som ofta används i mediesammanhang

Affinitet Släktskap mellan målgrupp och medium. Andel av dem som konsumerar mediet som också ingår i målgruppen.

A-region Ett svenskt statistiskt begrepp som avser en arbetsmarknadsregion och som ofta används i dagspressammanhang för att beskriva en tidnings huvudsakliga spridningsområde. Vi har 70 A-regioner i Sverige. De är organiserade runt en huvudort, där befolkningen i stor utsträckning arbetar, roar sig samt gör sina inköp och ärenden.

Förmedlingsbyrå Somliga i branschen kallar fortfarande mediebyråerna för förmedlingsbyråer. Den beteckningen speglar dock bara en liten del av det mediebyråerna gör. Benämningen förmedlingsbyrå är adekvat i avtalssammanhang, som ofta beskriver hur parterna (mediebyrån och mediet, t.ex.) ska förhålla sig till förmedling av medieutrymme. Spännvidden
är i dag stor på mediebyråsidan, och det finns såväl fullservicebyråer som konsulter i mediestrategi som i sin tur samarbetar med mediebyråer som enbart tar hand om planering och köp av medieutrymme.

Pitch En konsult kan (ofta i konkurrens med andra konsulter) tävla om att få in ett nytt uppdrag (New Business) genom att visa en lösning på hur han eller hon skulle utföra uppdraget utifrån en – från den potentielle kunden – given brief, Detta kallas att pitcha, eller att göra en pitch.

Share of Voice (SoV) Andel av den totala marknadskommunikationen, dvs. hur stor andel av de totala investeringarna i marknadskommunikation som en kommunikationsköpare köper inom en viss bransch, jämfört med de andra aktörerna i samma bransch.

TV-termer

Billboard Skylt eller (i vissa kanaler som inte lyder under det svenska regelverket) en kort film, som sänds före och efter en sponsrad TV-sändning.

Block respektive break Reklamavbrott. Block ligger mellan programmen och break ligger i programmen.

Breakbumper Skylt eller (i vissa kanaler som inte lyder under det svenska regelverket) en kort film, som sänds före och efter ett reklamavbrott.
Burst-strategi En kampanjperiod med högt antal GRP per vecka.

CPP (Cost per Point) Kostnad för en procents räckvidd i TV-universum.

CPT (Cost per Thousand) Kostnad för tusen kontakter.

Day Parts Delar av dygnet. Kontaktkostnaden varierar beroende på vilken tid på dygnet reklambudskapet ska placeras.

Drip-strategi Annonsering under en längre kampanjperiod i TV-program, som har en hög affinitet i målgruppen, dvs. i TV-program som har ett lägre spill utanför målgruppen. Det blir i regel ett lägre antal GRP per vecka och även en lägre nettoräckvidd.

Format En programidé som har utvecklats av ett produktionsbolag eller en TV-kanal. Formatet kan säljas till produktionsbolag eller TV-kanaler i andra länder som sedan gör sin egen version av programmet.

GRP (Gross Rating Point) Kontakter i procent av totalt TV-universum.
Kontaktkostnad Se ”Allmänna ord” ovan.

Nettoräckvidd Se ”Allmänna ord” ovan. (Antal individer i procent av TV-universum som haft möjlighet att se kampanjen minst en gång.)

Off primetime (DT, NT) Avser TV-program som inte är placerade under respektive TV-kanals bästa sändningstid eller primetime. Day Time och Night Time program- och reklamtid under dag respektive natt.

OTS (Opportunity to See) Se ”Allmänna ord” ovan.

Pay-off Slogan eller endline, t.ex Today Tomorrow Toyota.

Primetime (PT) Bästa sändningstid, dvs. när flest personer konsumerar mediet. I TV:s fall är denna tid på dygnet på kvällstid.

PVR Personal Video Recorder. En inspelningsbar digitalbox.

Räckvidd 5+ Antal individer (i procent av TV- universum) som haft möjlighet att se kampanjen minst fem gånger.

Spot Reklaminslag. Avser varje gång en reklamfilm sänds.

Strippad tablå TV-serie som sänds ett upprepat antal dagar vid samma tidpunkt, t.ex. måndag–fredag.

Time-Shift Viewing TV-tittande som tidsförskjutits med hjälp av t.ex. en hårddiskspelare (PVR), videospelare eller inspelningsbar dvd. TV-tittandet kan spelas in och tittas på i efterhand eller pausas och förskjutas en kort tid.

Top’n’Tail En del av budskapet placeras i början av ett reklamavbrott och i slutet kommer nästa del, t.ex. påminnelse, pay-off eller lösningen på ett problem.

TRP (Target Rating Point) Målgruppskontakter i procent av målgruppsuniversum.

Universum Se ”Allmänna ord” ovan.

Zapping Tittaren byter kanal, t.ex. vid ett reklamavbrott.

Zipping (Ad Skipping) ”Spolning” förbi reklaminslag vid inspelat program.

Formler TV

GRP = kontakter/totalt TV-universum
TRP = kontakter i målgruppen/målgruppsuniversum
CPP = kontaktkostnad × 1 procent räckvidd i TV-universum
CPP × önskat antal GRP (eller TRP) = kostnad för kampanjen
GRP/nettoräckvidd = OTS
Budget/kontaktkostnad = antal kontakter

Radiobegrepp

Donut Radioreklam som producerats med ”hål”, i regel i mitten, där lokal eller säsongsbunden information kan placeras.

Format Typ av musik som en radiostation sänder. Den kan t.ex. vara formaterad som Adult Contemporary (AC).

Genomsnittlig kvart (GK) Genomsnittligt lyssnande under varje given tidpunkt (radio mäts på femminutersnivå och dessa femminutersperioder läggs samman till genomsnittliga kvartar) under ett angivet tidsintervall.

Hört något (HN) Antal (A) eller procent (P) av universum som lyssnat minst fem minuter under angivet tidsintervall, t.ex. dygn eller vecka.

OTH (Opportunity to Hear) Antal gånger radiolyssnaren har möjlighet att höra ett reklaminslag under en kampanj.

Kompletterande formel radio

GK × kontaktkostnad = spotpris, 30 sekunder

RBP-termer
(RBP står för Research Based Planning och är ett kampanjplanerings-instrument för radio.)

AvFrq (average frequency) Detsamma som Opportunity to Hear (OTH).
Impacts Kontakter.

Popn (population) Detsamma som universum.

Ratings Bruttoräckvidd i procent av universum/popn (dvs. GRP).

Reach Nettoräckvidd, anges både i antal och i procent av universum eller popn.

Internetbegrepp

Buzz Marketing Kommunikationsköparen ger information till ett antal utvalda individer i målgruppen. Dessa sprider sedan denna kunskap av egen vilja vidare till vänner och kolleger.

Click Through Rate (CTR) Andel av besökare på t.ex en webbplats som klickat på en annons.

Conversion När en besökare på en hemsida fullföljer en sökning med att titta på en eller flera sidor, ladda ner något, registrera sig, beställa något, göra ett köp etc.

Conversion cost Annonskostnad per fullföljd handling enligt ovan.

Conversion tracking Metod för att mäta faktiska effekter (sidovisningar, nedladdningar, registreringar, köp) som resultat vid annonsering på nätet.

Conversion rate Den procentuella andelen besökare som fullföljer en önskad åtgärd på en webbplats.

Cookie Textsträng som delar information från användare till server. Den identifierar återkommande besökare och används bl.a. till att se till så att annonserna visas i rätt ordning och med rätt frekvens för varje besökare.

Cost Per Action (Acquisition) Annonskostnad för en specificerad händelse, som kan vara ett fast pris per händelse eller procentsats av värdet på ett köp.

Cost Per Click (CPC) Kostnad per klick, dvs. per individ som klickar på en annons och därmed hamnar på kommunikationsköparens webbplats.

Cost Per Order/(lead) (CPO) Kostnad (i SEK) per transaktion (per köp eller annan önskvärd handling, t.ex. intresseanmälan av något slag).

Cost Per Thousand/Mille (CPT/CPM) Kostnad för tusen exponeringar.

Exit Rate Hur många som klickat på en banner och sedan valt att inte gå vidare på kommunikationsköparens webbplats/med kommunikationsköparens erbjudande.

PPC (Pay per Click) Sponsrade länkar (PPC) är betalda annonsplatser och innebär att kommunikationsköparen köper utrymme på höger sida om träfflistan eller högst upp i träfflistan, i en avvikande färg, som visas när en användare söker på ett ord eller en kombination av ord som kommunikationsköparen valt att köpa.

Run of Network Placering av annons inom ett nätverk av webbplatser, ofta med samma målgrupp och/eller inom samma intresseområde, för att t.ex. uppnå maximal räckvidd.

Stickiness T.ex. en webbsidas förmåga att hålla kvar besökaren (används även för TV).

Unika besökare Unika webbläsare som laddat ner minst en sida av webbplatsen under en mätperiod.

Tryckta medier

Ackumulation Anger hur många nya läsare varje nytt införande i en tidning tillför.

Affinitet (affinity) Mediets släktskap med målgruppen (t.ex. andel av en tidnings läsekrets som liknar den definierade målgruppen).

Dubbeltäckning Den andel av en tidnings genomsnittliga läsekrets som också läser ett genomsnittligt nummer av en annan tidning.

Frequency Frågemetod när det gäller läsning, t.ex. ”Av de nr som ges ut av SvD läste du: Alla, nästan alla, 3-4, 2-4, 1-4, nästan inga, inga nr?” Är den vanligaste metoden.

GRP (Gross Rating Point) Kontakter i procent av målgruppen (i Orvesto kallat BRV, bruttoräckvidd; anges även i antal kontakter).

Nettoräckvidd Antal individer (i procent av målgruppen) som har möjlighet att se reklambudskapet minst en gång.

OTS (Opportunity to See) Antal gånger läsaren har möjlighet att se reklambudskapet under en kampanj i genomsnitt.

Recency Frågemetod när det gäller läsning, t.ex. ”Läste du SvD igår?” (Risk för glömskeeffekter ju längre tid som gått mellan läs- och frågetillfället).

Räckvidd 3+ Antal individer (i procent av målgruppen) som haft möjlighet att se kampanjen minst tre gånger.

Velocity Räckviddens fördelning per vecka för tryckta medier under en viss, given period. En veckoutgiven titel kan t.ex. ha lästs av 75 % av läsekretsen vecka 1, 15 % vecka 2, 5 % vecka 3 och 5 % vecka 4.

Formler för tryckta medier

Kontakter/målgrupp = GRP (BRV)
GRP (BRV)/nettoräckvidd = OTS
Budget/kontaktkostnad = antal kontakter

Affischering och trafikreklam

Bakbelyst: direkt påbyggd belysning på reklamytan.

CPT (P) Mått på hur mycket det kostar att nå tusen personer i en målgrupp. (Total kostnad dividerat med VAC Räckvidd.)

CPT (C) Mått på hur mycket det kostar att nå tusen kontakter under en kampanjperiod. (Total kostnad dividerat med VA kontakter.)

Distribution Reklamytornas spridning över en region.

GRP (Gross Rating Point) Den totala bruttomängden reklamkontakter under kampanjperioden.

OTS (Opportunity to See) Möjligheten att se en reklamyta.

Passeringar Antalet passeringar (trafikflöde) förbi en specifik reklamyta.

Pass (yta/vecka) Genomsnittligt antal passeringar per reklamyta i en kampanj/serie eller för ett format i en region.

VAC Visibility Adjusted Contacts, synbarhetsjusterat och sannolikhetsbaserat kontaktmått.

VAC räckvidd (procent) Andel individer i en vald målgrupp som ser annonsbudskapet minst en gång under kampanjperioden.

VA frekvens Antal gånger som en individ i målgruppen ser kampanjen i genomsnitt under kampanjperioden.

VA kontakter Det totala antalet kontakter som de individer i målgruppen som har sett kampanjen under den valda kampanjperioden genererar.

Vinkel Reklamytans riktning i förhållande till vägen: vinkelrät, parallell eller diagonal.

VAC räckvidd = VAC räckvidd i procent × totalt antal individer i en vald målgrupp som ser kampanjen.

Formler utomhus

VAC räckvidd × VA frekvens = VA kontakter
GRP = VAC räckvidd i procent × VA genomsnittlig kontakt
Totalt antal passeringar = Pass (yta/vecka) × totala antalet reklamytor × antalet veckor