Ordlista över mediepråkets ABC

Ordlista över mediespråkets ABC och vanliga begrepp som används inom marknadskommunikation

Allmänna ord

Bruttoräckvidd Summan av alla kontakter. Samma tittare, lyssnare, läsare kan räknas flera gånger. (Bruttoräckvidd i procent – BRV, GRP, TRP – se ”TV-termer” nedan.)

Genomsnittlig frekvens Antal gånger den genomsnittligen individen i målgruppen kommer i kontakt med reklambudskapet under en kampanj (totalt antal reklamkontakter/individer, beroende på mediets mätmetod).

Individer Människor av kött och blod.

Kontakter Antal gånger reklambudskapet har möjlighet att komma eller kommer i kontakt med individer.

Medieräckvidd Hur stor andel av målgruppen som har möjlighet att komma i kontakt med mediet.

Nettoräckvidd Antalet individer som kommer i kontakt med eller har möjlighet att komma i kontakt med reklaminslaget minst en gång under en kampanj. Kallas också räckvidd 1+.

OTS/OTH Antal gånger den genomsnittlige individen i målgruppen har möjlighet att komma i kontakt med reklambudskapet under en kampanj i genomsnitt (totalt antal möjliga kontakter med mediet/individer). Kopplat till medieräckvidd.

Reklamräckvidd Hur stor andel av målgruppen som har möjlighet att komma i kontakt med reklambudskapet.

Universum/population Alla som har tillgång till viss radio- eller TV-kanal (tekniskt universum, penetration) och vet om det (medvetet universum). Vi använder även termen nationellt universum. Denna fackterm används som beräkningsgrund och omfattar alla svenskar, 3–99 år, som har tillgång till minst en TV-kanal och vet om det. Totalt målgruppsurval eller bas.

Några fler allmänna ord som ofta används i mediesammanhang

Affinitet Släktskap mellan målgrupp och medium. Andel av dem som konsumerar mediet som också ingår i målgruppen.

A-region Ett svenskt statistiskt begrepp som avser en arbetsmarknadsregion och som ofta används i dagspressammanhang för att beskriva en tidnings huvudsakliga spridningsområde. Vi har 70 A-regioner i Sverige. De är organiserade runt en huvudort, där befolkningen i stor utsträckning arbetar, roar sig samt gör sina inköp och ärenden.

Förmedlingsbyrå Somliga i branschen kallar fortfarande mediebyråerna för förmedlingsbyråer. Den beteckningen speglar dock bara en liten del av det mediebyråerna gör. Benämningen förmedlingsbyrå är adekvat i avtalssammanhang, som ofta beskriver hur parterna (mediebyrån och mediet, t.ex.) ska förhålla sig till förmedling av medieutrymme. Spännvidden
är i dag stor på mediebyråsidan, och det finns såväl fullservicebyråer som konsulter i mediestrategi som i sin tur samarbetar med mediebyråer som enbart tar hand om planering och köp av medieutrymme.

Pitch En konsult kan (ofta i konkurrens med andra konsulter) tävla om att få in ett nytt uppdrag (New Business) genom att visa en lösning på hur han eller hon skulle utföra uppdraget utifrån en – från den potentielle kunden – given brief, Detta kallas att pitcha, eller att göra en pitch.

Share of Voice (SoV) Andel av den totala marknadskommunikationen, dvs. hur stor andel av de totala investeringarna i marknadskommunikation som en kommunikationsköpare köper inom en viss bransch, jämfört med de andra aktörerna i samma bransch.

TV-termer

Billboard Skylt eller (i vissa kanaler som inte lyder under det svenska regelverket) en kort film, som sänds före och efter en sponsrad TV-sändning.

Block respektive break Reklamavbrott. Block ligger mellan programmen och break ligger i programmen.

Breakbumper Skylt eller (i vissa kanaler som inte lyder under det svenska regelverket) en kort film, som sänds före och efter ett reklamavbrott.
Burst-strategi En kampanjperiod med högt antal GRP per vecka.

CPP (Cost per Point) Kostnad för en procents räckvidd i TV-universum.

CPT (Cost per Thousand) Kostnad för tusen kontakter.

Day Parts Delar av dygnet. Kontaktkostnaden varierar beroende på vilken tid på dygnet reklambudskapet ska placeras.

Drip-strategi Annonsering under en längre kampanjperiod i TV-program, som har en hög affinitet i målgruppen, dvs. i TV-program som har ett lägre spill utanför målgruppen. Det blir i regel ett lägre antal GRP per vecka och även en lägre nettoräckvidd.

Format En programidé som har utvecklats av ett produktionsbolag eller en TV-kanal. Formatet kan säljas till produktionsbolag eller TV-kanaler i andra länder som sedan gör sin egen version av programmet.

GRP (Gross Rating Point) Kontakter i procent av totalt TV-universum.
Kontaktkostnad Se ”Allmänna ord” ovan.

Nettoräckvidd Se ”Allmänna ord” ovan. (Antal individer i procent av TV-universum som haft möjlighet att se kampanjen minst en gång.)

Off primetime (DT, NT) Avser TV-program som inte är placerade under respektive TV-kanals bästa sändningstid eller primetime. Day Time och Night Time program- och reklamtid under dag respektive natt.

OTS (Opportunity to See) Se ”Allmänna ord” ovan.

Pay-off Slogan eller endline, t.ex Today Tomorrow Toyota.

Primetime (PT) Bästa sändningstid, dvs. när flest personer konsumerar mediet. I TV:s fall är denna tid på dygnet på kvällstid.

PVR Personal Video Recorder. En inspelningsbar digitalbox.

Räckvidd 5+ Antal individer (i procent av TV- universum) som haft möjlighet att se kampanjen minst fem gånger.

Spot Reklaminslag. Avser varje gång en reklamfilm sänds.

Strippad tablå TV-serie som sänds ett upprepat antal dagar vid samma tidpunkt, t.ex. måndag–fredag.

Time-Shift Viewing TV-tittande som tidsförskjutits med hjälp av t.ex. en hårddiskspelare (PVR), videospelare eller inspelningsbar dvd. TV-tittandet kan spelas in och tittas på i efterhand eller pausas och förskjutas en kort tid.

Top’n’Tail En del av budskapet placeras i början av ett reklamavbrott och i slutet kommer nästa del, t.ex. påminnelse, pay-off eller lösningen på ett problem.

TRP (Target Rating Point) Målgruppskontakter i procent av målgruppsuniversum.

Universum Se ”Allmänna ord” ovan.

Zapping Tittaren byter kanal, t.ex. vid ett reklamavbrott.

Zipping (Ad Skipping) ”Spolning” förbi reklaminslag vid inspelat program.

Formler TV

GRP = kontakter/totalt TV-universum
TRP = kontakter i målgruppen/målgruppsuniversum
CPP = kontaktkostnad × 1 procent räckvidd i TV-universum
CPP × önskat antal GRP (eller TRP) = kostnad för kampanjen
GRP/nettoräckvidd = OTS
Budget/kontaktkostnad = antal kontakter

Radiobegrepp

Donut Radioreklam som producerats med ”hål”, i regel i mitten, där lokal eller säsongsbunden information kan placeras.

Format Typ av musik som en radiostation sänder. Den kan t.ex. vara formaterad som Adult Contemporary (AC).

Genomsnittlig kvart (GK) Genomsnittligt lyssnande under varje given tidpunkt (radio mäts på femminutersnivå och dessa femminutersperioder läggs samman till genomsnittliga kvartar) under ett angivet tidsintervall.

Hört något (HN) Antal (A) eller procent (P) av universum som lyssnat minst fem minuter under angivet tidsintervall, t.ex. dygn eller vecka.

OTH (Opportunity to Hear) Antal gånger radiolyssnaren har möjlighet att höra ett reklaminslag under en kampanj.

Kompletterande formel radio

GK × kontaktkostnad = spotpris, 30 sekunder

RBP-termer
(RBP står för Research Based Planning och är ett kampanjplanerings-instrument för radio.)

AvFrq (average frequency) Detsamma som Opportunity to Hear (OTH).
Impacts Kontakter.

Popn (population) Detsamma som universum.

Ratings Bruttoräckvidd i procent av universum/popn (dvs. GRP).

Reach Nettoräckvidd, anges både i antal och i procent av universum eller popn.

Internetbegrepp

Buzz Marketing Kommunikationsköparen ger information till ett antal utvalda individer i målgruppen. Dessa sprider sedan denna kunskap av egen vilja vidare till vänner och kolleger.

Click Through Rate (CTR) Andel av besökare på t.ex en webbplats som klickat på en annons.

Conversion När en besökare på en hemsida fullföljer en sökning med att titta på en eller flera sidor, ladda ner något, registrera sig, beställa något, göra ett köp etc.

Conversion cost Annonskostnad per fullföljd handling enligt ovan.

Conversion tracking Metod för att mäta faktiska effekter (sidovisningar, nedladdningar, registreringar, köp) som resultat vid annonsering på nätet.

Conversion rate Den procentuella andelen besökare som fullföljer en önskad åtgärd på en webbplats.

Cookie Textsträng som delar information från användare till server. Den identifierar återkommande besökare och används bl.a. till att se till så att annonserna visas i rätt ordning och med rätt frekvens för varje besökare.

Cost Per Action (Acquisition) Annonskostnad för en specificerad händelse, som kan vara ett fast pris per händelse eller procentsats av värdet på ett köp.

Cost Per Click (CPC) Kostnad per klick, dvs. per individ som klickar på en annons och därmed hamnar på kommunikationsköparens webbplats.

Cost Per Order/(lead) (CPO) Kostnad (i SEK) per transaktion (per köp eller annan önskvärd handling, t.ex. intresseanmälan av något slag).

Cost Per Thousand/Mille (CPT/CPM) Kostnad för tusen exponeringar.

Exit Rate Hur många som klickat på en banner och sedan valt att inte gå vidare på kommunikationsköparens webbplats/med kommunikationsköparens erbjudande.

PPC (Pay per Click) Sponsrade länkar (PPC) är betalda annonsplatser och innebär att kommunikationsköparen köper utrymme på höger sida om träfflistan eller högst upp i träfflistan, i en avvikande färg, som visas när en användare söker på ett ord eller en kombination av ord som kommunikationsköparen valt att köpa.

Run of Network Placering av annons inom ett nätverk av webbplatser, ofta med samma målgrupp och/eller inom samma intresseområde, för att t.ex. uppnå maximal räckvidd.

Stickiness T.ex. en webbsidas förmåga att hålla kvar besökaren (används även för TV).

Unika besökare Unika webbläsare som laddat ner minst en sida av webbplatsen under en mätperiod.

Tryckta medier

Ackumulation Anger hur många nya läsare varje nytt införande i en tidning tillför.

Affinitet (affinity) Mediets släktskap med målgruppen (t.ex. andel av en tidnings läsekrets som liknar den definierade målgruppen).

Dubbeltäckning Den andel av en tidnings genomsnittliga läsekrets som också läser ett genomsnittligt nummer av en annan tidning.

Frequency Frågemetod när det gäller läsning, t.ex. ”Av de nr som ges ut av SvD läste du: Alla, nästan alla, 3-4, 2-4, 1-4, nästan inga, inga nr?” Är den vanligaste metoden.

GRP (Gross Rating Point) Kontakter i procent av målgruppen (i Orvesto kallat BRV, bruttoräckvidd; anges även i antal kontakter).

Nettoräckvidd Antal individer (i procent av målgruppen) som har möjlighet att se reklambudskapet minst en gång.

OTS (Opportunity to See) Antal gånger läsaren har möjlighet att se reklambudskapet under en kampanj i genomsnitt.

Recency Frågemetod när det gäller läsning, t.ex. ”Läste du SvD igår?” (Risk för glömskeeffekter ju längre tid som gått mellan läs- och frågetillfället).

Räckvidd 3+ Antal individer (i procent av målgruppen) som haft möjlighet att se kampanjen minst tre gånger.

Velocity Räckviddens fördelning per vecka för tryckta medier under en viss, given period. En veckoutgiven titel kan t.ex. ha lästs av 75 % av läsekretsen vecka 1, 15 % vecka 2, 5 % vecka 3 och 5 % vecka 4.

Formler för tryckta medier

Kontakter/målgrupp = GRP (BRV)
GRP (BRV)/nettoräckvidd = OTS
Budget/kontaktkostnad = antal kontakter

Affischering och trafikreklam

Bakbelyst: direkt påbyggd belysning på reklamytan.

CPT (P) Mått på hur mycket det kostar att nå tusen personer i en målgrupp. (Total kostnad dividerat med VAC Räckvidd.)

CPT (C) Mått på hur mycket det kostar att nå tusen kontakter under en kampanjperiod. (Total kostnad dividerat med VA kontakter.)

Distribution Reklamytornas spridning över en region.

GRP (Gross Rating Point) Den totala bruttomängden reklamkontakter under kampanjperioden.

OTS (Opportunity to See) Möjligheten att se en reklamyta.

Passeringar Antalet passeringar (trafikflöde) förbi en specifik reklamyta.

Pass (yta/vecka) Genomsnittligt antal passeringar per reklamyta i en kampanj/serie eller för ett format i en region.

VAC Visibility Adjusted Contacts, synbarhetsjusterat och sannolikhetsbaserat kontaktmått.

VAC räckvidd (procent) Andel individer i en vald målgrupp som ser annonsbudskapet minst en gång under kampanjperioden.

VA frekvens Antal gånger som en individ i målgruppen ser kampanjen i genomsnitt under kampanjperioden.

VA kontakter Det totala antalet kontakter som de individer i målgruppen som har sett kampanjen under den valda kampanjperioden genererar.

Vinkel Reklamytans riktning i förhållande till vägen: vinkelrät, parallell eller diagonal.

VAC räckvidd = VAC räckvidd i procent × totalt antal individer i en vald målgrupp som ser kampanjen.

Formler utomhus

VAC räckvidd × VA frekvens = VA kontakter
GRP = VAC räckvidd i procent × VA genomsnittlig kontakt
Totalt antal passeringar = Pass (yta/vecka) × totala antalet reklamytor × antalet veckor

 

Ordlista i bokstavsordning


3G
Tredje generationens mobilkommunikationsnät. Datahastigheten är högre i 3G näten än i GSM-näten, vilket innebär att man förutom ljud och text även kan skicka och ta emot grafik, rörliga bilder och använda andra avancerade tjänster, exempelvis sådana som är baserade på användarens position.

4G
Fjärde generationens mobilkommunikationsnät. Bygger på en teknik som kallas LTE (Long Term Evolution) och som kompletterar de nät som finns idag.

5G
Femte generationens mobilnät är namnet som används för nästa stora standard för telekommunikation efter 4G. Med 5G kommer mobila enheter och datorer att få en snabbare uppkoppling.

A
Absoluta tal
Antal individer

AC Nielsen
Undersökningsföretag inom marknadsinformation och marknadsanalys. Har bland annat tillgång till en mängd försäljningsdata inom dagligvaruhandeln.

Account Based Marketing
ABM används vid komplexa säljprocesser av B2B-företag. Enligt ABM bör konton som ska prioriteras ses över för att optimera marknadsresurserna.

Ackumulation
Tillskott av nya läsare när en annons införs flera gånger i en eller flera tidningar.

Ackumulerad räckvidd
Nettoräckvidd.

ACT
Association of Commercial Television in Europe.

AD
Art Director. Utformar reklamen tillsammans med en copywriter och ansvarar för den bildmässiga och grafiska utformningen.

Adaption
Användning av samma reklammaterial i flera länder där den enda skillnaden är språket.

AdBlock / Annonsblockerare
AdBlock är ett datorprogram, ett insticksprogram till webbläsare, som innebär att oönskade annonser blockeras och inte visas för användaren.

Ad Center
Gemensam distributionscentral för samtliga dagstidningar och magasin i Sverige. Annonsmaterialen levereras digitalt fån annonslämnaren till Ad Center som sedan sköter distributionen vidare till tidningarna.

Ad hoc
Något som görs för ett speciellt fall och som äger giltighet endast i detta fall.

Add on
Reklamspot som producerats så att det finns möjlighet att hänga på ett lokalt budskap i slutet på spoten eller att variera slutbudskapet i olika kampanjer.

Add views
Antal gånger som en banner laddas ner (exponering, kontakt etc)

ADSL
Assymetric Digital Subscriber Line. Gör det möjligt att uppnå överföringshastigheter på upp till 7 Mbit/s i samma kopparkablar som används för telefonen hemma.

Adult Contemporary
Formatbeteckning för radiostationer som spelar vuxen hitmusik från 60-, 70-, 80- och 90-talet. Målgruppen är främst 25-55 år.

Advertising Effectiveness Awards
En av världens mest respekterade reklamtävlingar vars syfte är att redovisa i siffror att reklam är lönsam. Har funnits sedan 1980 i Storbritannien men kom till Sverige först 1998.

Advertising stock
Inarbetad varumärkeskunskap hos mottagaren av budskapet. Företag som ligger högt i ”top-of-mind” hos målgruppen, kan behålla samma effekt av sin annonsering med en lägre frekvensnivå jämfört med mindre kända varumärken.

Advertorial/Redaktionell annons
Advertorials är betalad reklam som ser ut som redaktionellt material, och där det finns ett kommersiellt bakomliggande intresse.

Affiliate Marketing
Affiliatemarknadsföring är en gren inom marknadsföring där återförsäljare (Affiliates) hjälper företag att förmedla digitala annonser. Återförsäljarna får sedan betalt av annonsörerna efter prestation.

Affinitet/Affinity
Samhörighet mellan en definierad målgrupp och en tidnings läsarprofil alternativt ett programs tittare.

AffärsData
Företag med kvalificerad affärsinformation. Bland produkterna ingår t ex Telegram, Tidningsdatabasen, Fondbörsen, Sveriges Företag, Internationellt.

Airplay
Hur ofta låtar spelas i radio.

Algoritm
En algoritm är en serie av exakta instruktioner. Programmerare skapar algoritmer för att kunna skriva kod och koden ger sedan datorer instruktioner i form av programvaror.

Analoga TV-sändningar
Signaler som utgörs av svängningar och som transporteras på radiovågor som går genom etern från sändare till mottagare.

Andel
Detsamma som share, dvs en kanals andel av TV-publiken. Kallas även tittartidsandel på svenska. Kan t ex uttryckas för en specifik tidpunkt men förekommer även ackumulerat över en längre tid.

Andromeda
Analysverktyg som bygger på RUABs telefon*- och enkätundersökning** Sveriges Hushåll.
*Day-After-Recall (recency-metod)** frequency-metod

Annonsavdrag
Fotokopia av en färdig annons som tidigare skickades till tidningen för att de skulle veta hur annonsen såg ut i tryck. Användes även för annonskontroll.

Annonsfinansierad Video on Demand (AVOD)
Annonsbaserad streamingmarknad. På den Nordiska videoannonsmarknaden står idag AVOD-marknaden för ca en fjärdedel av alla intäkter enligt mätningar.

Annonsgallerian
Annonsarkiv i Saltsjöbaden.

Annonsörföreningen
Medlemsägd intresseorganisation för annonsörer som syftar till att öka reklam-investeringarnas lönsamhet.

AOR
Album Oriented Rock. Formatbeteckning för radiostationer som spelar ny och äldre rockmusik. Målgruppen är i regel 18-35 år.

APP
Med app menar man ett program – en applikation som installeras på smartphones, surfplattor och smart-tv:s.

Application Program Interface (API)
Tillämpningsprogram, den del av mjukvaran i en digital-tv-mottagare som bland annat hanterar interaktiva tilläggstjänster.

A-region
Ett område som består av en eller flera kommuner. Antalet A-regioner är 70.

ARF-stegen
Advertising Research Foundation. Forskningsorganisation som ägs av annonsörer och reklambyråer i USA. ARF har skapat den s.k. ARF-stegen som innehåller sex nivåer för reklamens effekt: Från botten och uppåt: Mediadistribution, Mediaexponering, Reklamexponering, Uppmärksamhet, Förståelse och Reaktion.

Arne.K.Larsen
Undersökningsföretag som mäter reklamen kommunikationsförmåga genom annonstester såväl före – som efter kampanjperioder. Undersökningarna sker med framför allt s k påstanaintervjuer men även telefonintervjuer och butiksintervjuer.

Artificiell intelligens / AI
AI-lösningar är viktiga beståndsdelar i robotar och syftar till att maskiner och datorer ska klara det som människor gör. AI används t.ex. för att automatisera och optimera digital marknadsföring.

A-tid
Den mest attraktiva sändningstiden i radio.

Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)
Ett sätt att få bredband från telefonledningen via kopparnätet och som använder en högre frekvens än den fasta telefonin.

ASI
Advertising Seminars International

Augmented Reality (AR)
AR eller ”förstärkt verklighet” är en kombination av verklighet och ett visuellt datalager. Grafik läggs på verkligheten via mobiltelefoner, glasögon eller liknande för att förhöja en upplevelse av t.ex. en plats.

Automation
Obemannad radiosändning, ofta en CD-växlare som spelar musik, varvat med spots, ID:s och trailers.

Average rating
Genomsnittlig tittarsiffra för ett reklaminslag.

 

B

Banner
En banner är en digital reklamannons som kan vara en text, en bild eller en animation, och som förekommer på webbsidor vid sidan av nyhetsmaterial. Genom ett klick på annonsen kommer användaren vidare till en webbplats eller en kampanjplats. Exempel på format är GIF, HTML, Java, etc.

Barter
Byte av produkter, tjänster eller annonsutrymme. En radiostation kan t ex låta en tidning annonsera mot att radiostationen får annonsera i tidningen.

Bastal
Antal genomförda intervjuer.

Basundersökningen
MMS årliga undersökning där de redovisar de svenska TV-hushållens sammansättning.

Benchmark
Verksamhetsjämförelse på svenska. Benchmarkinganalys är processen att jämföra den egna verksamheten med direkta konkurrenter eller med liknande företagen utanför din bransch. Målet är att lära av goda förebilder, analysera situationer och att hitta sätt att göra förbättringar.

Beställ-TV
En tjänst där överföring av program/information tillhandahålls efter särskild begäran från mottagaren. Benämns även on demand-tjänst och ibland VoD (video on demand) för tv-tjänster.

Betal-TV
Eng. Pay-TV. TV-program som distribueras mot en särskild avgift.

Berlinerformat
De stora dagstidningarnas format, exempelvis Dagens Nyheter.

Begärd placering
När man bokar annonsutrymme i en tidning, kan man begära var i tidningen man vill bli placerad. Detsamma gäller även för köp av TV-reklam eller radio -reklam (där man bland annat kan begära placering i ett reklamavbrott – om man t e x vill ligga placerad först eller sist i reklamavbrottet). Kostar extra.

Besök
Antal gånger en site har fått besök. En individ kan stå för många besök på samma site (jmf med bruttoräckvidd).

Besökare
Ett mått på antal unika individer som besöker en sajt.

Betacam
Videokamera för professionellt bruk. Sändningsbanden, d v s betabanden, finns såväl analogt, Beta SP, som för digitalt bruk, digital-beta.

Big 5
Sveriges fem största tv-kanaler: SVT1, SVT2, TV4, TV3 och Kanal 5.

Big Data
BD är ett begrepp som beskriver stora mängder data som kan användas på olika sätt. Många tjänster och verktyg som används idag samlar in stora mängder data om sina användare, om företeelser, geografi etc. Denna data kan liknas vid en biprodukt som går att använda.

Billboard
Skylt med företagsnamn/produktnamn (logotype) som visas direkt före och efter sponsrat TV-program.

Blippbetalning
Blippbetalning eller kontantlös betalning är ett snabbt sätt att betala mindre belopp med kreditkort när köp sker i en butik som har rätt sorts betalterminal.

Block
Kallas det sammanhängande reklamavbrottet (max tio minuter) mellan programmen (TV4).

Bortfall
Avser de personer i ett urval som inte kom med i en undersökning.

Branded Content
Ett samarbete mellan ett varumärke och en publicist där företaget valt att inte styra vad innehållet ska handla om. Det står då oftast att artikeln är ett samarbete med, eller är sponsrad av företaget.

Brandvägg
En brandvägg är en programvara som känner igen skadlig datatrafik. Brandväggen kan läggas i routern och den förhindrar till exempel att virus kommer in på nätverket.

Break
Reklamen är placerad i reklamavbrott (block) mellan programmen (TV 3 och Kanal 5).

Breakbumper
Skylt med företags-/produktnamn (logotype) som visas före och efter ett ”break”.

Bredband
Samlingsbegrepp för olika tekniker för anslutning av elektronisk kommunikation till internet med hög överföringshastighet. Det finns inga bestämmelser som reglerar hur hög överföringshastigheten måste vara för att få kallas bredband. Normalt ger bredbandsuppkoppling möjlighet att hämta och skicka stora mängder digital information som telefoni, radio, bilder och musik. Regeringens målsättning på kort sikt är att 95% av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s under 2020. På längre sikt är målet är att Sverige ska vara helt uppkopplat 2025. Läs mer här >

Bredbands-TV
Se IP-TV.

Broadcast
Rundradiosändning. Utsändning av information från en avsändare till många samtidiga mottagare.

Browser
Dataprogram som används för att förenkla surfandet, t e x Netscape eller Microsoft Explorer.

Bruttoräckvidd
Sammanlagd räckvidd för en medieplan utan hänsyn till eventuell dubbeltäckning.

Business-to-business
Ofta förkortat BTB eller B2B. Betecknar den marknad, där företag, myndigheter, organisationer och motsvarande köper varor och tjänster.

Brödtext
Benämning på den löpande texten t ex texten i en annons.

Burst-strategi
En kampanjperiod på TV, oftast ett relativt högt antal GRP under en kortare period.

Buzz
Marknadsföring via ryktesvägen för att få folk att prata med varandra t.ex. om en produkt eller ett företag.

 c

Call-to-action
”Uppmaning till handling” – en uppmaning, ofta via en knapp på en webbsida, som vill få kunder att utföra en handling, t.ex. lägga något  i en varukorg, ta en kontakt eller gå till kassan.

CAPI
Computer Aided Personal Interview. Som CATI, men används vid personliga besöksintervjuer.

Catch-up TV
Möjlighet att själv välja när du vill se program som redan har sänts.

CATI
Computer Aided Telephone Interviewing. Datorstödd telefonutfrågning.

CD ROM
Compact Disc Read Only Memory. Externt system för lagring som är ett vanligt sätt att distribuera spel, uppslagsverk etc.

Challenger
Sifo´s optimeringsprogram

Chat
En sajt eller del av sajt där flera personer kan kommunicera med varandra genom att skriva, antingen genom att skriva i realtid eller lämna meddelanden.

Chatbot
Kan t.ex. användas i en kundtjänst och är ett datorprogram som används för att kommunicera med en människa med hjälp av artificiell intelligens.

CHR
Contemporary Hit Radio. Formatbeteckning för radiostationer som spelar den senaste hitmusiken. CHR är starkast i målgruppen 15-24 år.

Chromalin
Kemiskt provtryck. Provark som med hjälp av tryckfilmerna på fotografiskt papper visar hur trycket ska bli. Ofta förlaga vid tryckpressen.

Cirkulationsvisning
Reklamfilmvisning där filmkopiorna först visas på en andel biografer och sedan visas i nästa andel osv.

Classic Rock
Formatbeteckning för radiostationer som huvudsakligen spelar äldre rockhits. Målgruppen är 25-50 år.

CMYK
Cyan, Magenta, Yellow och Keycolour (svart). Dessa fyra färger är processfärger som används vid offsettryck.

Cookie
En cookie är en kort textfil som sparas på datorer av webbläsare och innehåller teknisk information om användarna för att förbättra upplevelsen vid besök på webbplatser.

Commercial wearout
Tittarens reklamtrötthet. Påverkar effekten av reklaminslaget. Reklamtröttheten stiger oftast med antalet upprepningar av ett reklaminslag.

Concidentials
Samtidighetsundersökningar. Telefonundersökning som kartlägger vad publiken ser på just i den uppringande stunden.

Conditional Access (CA)
Åtkomstkontroll. Tekniskt system för villkorad åtkomst till programinnehåll genom kryptering.

Connected TV
Tv-apparat med bredbandsuppkoppling.

Consumer tracking
En metod för att samla in information kontinuerligt om vad konsumenten sett och deras beteende.

Content management-system (CMS)
CMS är ett system för innehållshantering och ett verktyg för publicering av information på internet. Begreppet är vidare men används oftast synonymt med Webbpubliceringssystem.

Content marketing
Innehållsmarknadsföring. Syftet är att bygga förtroende och lojalitet för ett företag genom att dra till sig och behålla målgruppen med engagerande och relevant innehåll (content).

Content strategy
Innehållsstrategi är en plan för att skapa, publicera och hantera relevant och användbart innehåll.

Copland-Ekman
Trafikundersökningar som anger invånarnas passeringar på de platser där ”genomsnittliga” utomhusobjekt finns. Värdena visar inte att de förbipasserande verkligen har haft ögonkontakt med den reklambärande ytan – bara att det finns en viss sannolikhet för sådan kontakt. Kommer med stor sannolikhet att ersättas av den nya, Postar – metoden, inom en snar framtid.

Copywriter
Reklamtextförfattare.

Coverage (Täckning)
Hur många som har möjlighet att se kanalen, hushållstäckning

CTP
Computer to Plate. Det nya sättet att föra över exponeringar digitalt direkt till plåten, vilket förkortar hanteringstiden för filmöverföringen. Kräver digital kontroll, då felen annars upptäcks senare i kedjan.

CPP
Cost per point. Kostnad för att nå 1 % av kanalens universum (1 GRP), alternativt 1 % av de individer i kanalens universum som ingår i målgruppen.

CPT/CPM
Kostnad för att nå 1000 kontakter/målgruppskontakter.

CRM-system
Customer Relationship Management. Ett system, ofta sammankopplat med ett affärssystem, som ska leda till bättre kundrelationer för ett företag. CRM kan t.ex. omfatta kundsupport och kundregister.

D
D2MAC

Digital Audio Broadcasting. Sändningssystem för satellit-TV, ett sätt att förpacka bilder och ljud.

DAB
Digital Audio Broadcasting. Digital överföring av radiosignaler. DAB ger god ljudkvalitet och störningsfria stereosignaler.

DAB+
Den nya, effektivare ljudkodningen i DAB som gör det möjligt att öka sändningskapaciteten jämfört med tidigare ljudkodning.

Daglyssning
Antalet personer som lyssnar på en radiostation någon gång under dagen.

Datadriven marknadsföring
Datadriven marknadsföring är en typ av marknadsföring som använder sig av insikter från data om kunder eller målgrupper. Genom att använda dessa data kan man bättre förstå vilka kunderna är och vad de är intresserade av.

Day-After-Recall
Telefonundersökning med slumpmässigt utvalda personer som tillfrågas om vad de sett på TV, bio, hört i radio föregående dag.

Daypart segment
Uttryck som används i etermediernas prislistor för att ange kostnadsnivån för de olika dygnsintervallen, vanligen Day Time, Prime Time och Night Time.

Dekoder
För att kunna se kodade (krypterade) sändningar, måste signalerna ”avkodas”, vilket sker i en tillsats som är inbyggd i TV:ns satellitmottagare och som avläser vad som är inprogrammerat i det ”smartcard” man abonnerar på för att kunna se kodade sändningar. Dekodern kan också sitta i en kabeloperatörs huvudcentral.

Demografiska data
Kön, ålder, inkomst, utbildning, boendeform etc.

Desk top
En metafor som Apple introducerade i mitten av åttiotalet och som liknar datorns innehåll vid ett skrivbord med mappar och dokument.

DI Business-to-business-pocket/ DI´s lilla rosa
Ett praktiskt verktyg för affärsmän i pocketformat.

Differentierad regional reklam (DIRR)
TV-reklam som kan sändas regionalt i rikstäckande TV-sändningar. Idag kan endast TV4 erbjuda den här reklammöjligheten och totalt går det att selektera på 22 olika regioner.

Digital Accessible Information System (DAISY)
En öppen, internationellt etablerad standard för att strukturera, producera och distribuera ljud, text och bild. DAISY bygger på XML och SMIL, två standarder för elektronisk publicering som är framtagna av World Wide Web-konsortiet. DAISY 4-standarden kommer att integrera det kommersiella EPUBformatet. TPB gör alla talböcker i DAISY- format.

Digital Audio Broadcasting (DAB)
En digital teknik för distribution av ljudradio, anpassad för fast och mobil mottagning.

Digital Audio Tape (DAT)
Ljudband för digital inspelning. Radioreklammaterial levereras ofta på DAT. 
DAT-filer är generiska datafiler som innehåller information i text eller binärt format. DAT-filer kan oftast läsas och användas endast av det program som skapade dem.

Digital Subscriber Line (DSL)
En teknik för att överföra stora mängder data över telefonledningar av koppar.

Digital TV
Digitala signaler består av ettor och nollor. Signalerna komprimeras innan de transporteras och tar därför mindre plats än en analog signal.Kan sändas både via satellit och via markbundna sändningar.

Digital Video Broadcasting Project (DVB)
Ett internationellt utvecklings- och standardiseringsprojekt för digital-TV.

Digital Video Broadcasting – Handheld (DVB–H)
Vidareutveckling av digitala tv-standarden DVB-T avsedd för utsändning av tv-tjänster till mobila mottagare.

Digital Video Broadcasting T (DVB–T)
Teknisk standard för utsändning av marksänd digital-tv som används i Sverige idag.

Digital Video Broadcasting T2 (DVB–T2)
Nästa generations tekniska standard för utsändning av marksänd digital-TV.

Digitalt provtryck
Påkostad färgriktig fin utskrift.

Direct Marketing
Åtgärder som syftar till försäljning utan mellanhänder genom mekaniska medier och där målgruppens direkta respons på reklamen är en viktig ingrediens.

Djuptryck
Vanlig tryckteknik för 4-färgstidningar med stora upplagor. Bokstäver och text etsas in till olika djup i en tryckplåt beroende på vilken svärta bokstaven eller bildpunkten ska ha. Överflödig färg tas bort och resterande färg överförs sedan till en gummivals som trycker på papperet.

Donut
Reklamspot som producerats med ”ett hål i mitten”, d v s ger möjlighet att foga in olika budskap i ett naturligt break mitt i spoten.

Drip-strategi
Annonsering under längre perioder på TV mot en begränsad del av en målgrupp.

Drivetime
Den sändningstid som sammanfaller med rusningstrafiken, d v s då radiolyssnarna befinner sig i bilen på väg till eller från arbetet.

DTH
Direct to home. Hushåll med parabol.

DTP
Desk Top Publishing. Med dagens datorer görs trycksaker i stort sett helt färdiga redan vid skrivbordet.

Dubbeltäckning
Andel av en tidnings genomsnittliga läsekrets som också läser ett genomsnittligt nummer av en annan tidning.

Dubbelvecka
Benämning på en 14 dagars -period hos bioreklamföretagen (SF Media och Sandrews).

Dummy
En provupplaga på exempelvis en ny tidning. Dummyn används för att man ska kunna se hur trycksaken kommer att se ut innan den stora, kostsamma upplagan trycks.

DVD
Media för lagring av digital information. DVD-skivan ser ut som en CD-skiva men den nya tekniken kan lagra upp till 18 GB på en DVD-skiva.

E
EAAA
European Association of Advertising Agencies.

EBU
European Broadcasting Union.

EFAMRO
European Federation of Associations of Market Research Organizations.

Effektiv räckvidd
I samband med reklamexponering brukar man definiera en räckvidd vid en given Minsta Effektiva Frekvens. Ex. MEF = 4+, Effektiv räckvidd = 50 %. Detta innebär att målet är att 50 % av målgruppen ska ha sett reklamen minst fyra gånger.

EGTA
European Group of Television Advertising.

EHR
European Hit Radio. En europeisk anpassning av det amerikanska formatet CHR –Contemporary Hit Radio.

Elektronisk programguide (EPG)
EPG är en elektronisk programguide och kallas även för navigator. Man kan direkt på Tv:n få aktuell information om pågående TV program och programtablå.

EMRO
European Organization for Media Research.

EMS Nordic
Sifo har rätten till den nordiska delen av den europeiska medieundersökningen EMS, EMS Nordic. I databasen ryms 7 500 intervjuer och den är främst avsedd för inter-nordiska medieanalytiker. Databasen kan användas både för nationell detaljplanering och internationell, övergripande planering i kombination med EMS Europe

EMS Nordic Business
Sifor har utvecklat EMS Nordic genom att komplettera intervjuerna och på så sätt skapat modulen EMS Nordic Business som innehåller detaljerad målgruppsinformation om företagsledare i Norden.

EMS Europé – European Media & Marketing Survey
En europeisk medieundersökning av samma karaktär som Orvesto Näringsliv. Företaget InterView i Holland ligger bakom undersökningen som har funnits sedan 1995. Den innehåller data för 17 länder (EU samt Norge och Schweiz). Undersökningen redovisas i en databas som innehåller räckviddsinformation om såväl press som TV samt omfattande marknads- och målgruppsinformation.

Employer Branding
Hur ett en organisation eller ett företag uppfattas som arbetsgivare av nuvarande, tidigare eller blivande anställda.

Endorsers
Ett sätt att stärka sitt varumärke och att synas genom att använda kända personer i marknadsföring av produkter eller tjänster.

EPG
Elektronisk Program Guide. Multimediatjänst genom vilken tittaren kan komponera sin egen TV-tablå.

Erinran
Spontan eller hjälpt erinran; varumärken eller reklamenheter som respondenten nämner självmant, eller som känns igen efter hjälp.

Estimera
Uppskatta (ett värde)

ESOMAR
Internationell intresseorganisation för marknadsförare och marknadsundersökare. Har 4 000 medlemmar i 100 länder såväl användare som utvecklare av undersökningsverktyg. Ordnar seminarier och ger ut publikationer, genomför utbildningar mm.

Etableringsundersökning
Innan man upprättar en people meter-panel görs en omfattande undersökning för att kartlägga befolkningens TV-innehav, kanaltillgång, tittarvanor etc. Det är viktigt att panelen är sammansatt så att den speglar de förhållanden som har framkommit i etableringsundersökningen.

Exklusiv räckvidd
Räckvidd i en målgrupp som inte kan nås av t e x någon annan TV-kanal. TV4 når t e x idag ut till ett antal hushåll som inte TV3 eller någon annan kommersiell TV-kanal gör.

Experience/Mentometerundersökning
Metod som mäter tittar- och lyssnarupplevelser.

Exponering
Annonsinförande, kontaktmöjlighet, OTS.
I internetsammanhang: antalet gånger en banner laddas ned (exponeras) hos någon användare. Samma användare kan se samma banner många gånger, vilket ökar antalet exponeringar.

Exponeringsfrekvens Netto
Bruttoräckvidd/nettoräckvidd, visar genomsnittligt antal exponeringschanser per individ, kallas ibland även för bearbetningsgrad.

Exponeringsfrekvens Brutto
Genomsnittligt antal exponeringschanser (OTS) per individ i hela målgruppen, oavsett om individen exponeras eller ej.

F
Fiber
Fiber är ett sätt att få tillgång till tv, telefoni och bredband. Fiber har i princip obegränsad kapacitet av digital trafik och är driftsäkert.

Filmkod
Varje reklamfilm får en beteckning hos TV-kanalerna. Denna beteckning ska en TV-planerare känna till och den används för att hålla ordning på de material som skickas in till stationen.

Filterbubbla
Filterbubblor uppstår när nätjättar skräddarsyr vad individen upplever på nätet. Med hjälp av användarens historik får denne möta innehåll som i regel bekräftar den egna världsbilden.

Flash
Flash är ett datorprogram som används till att skapa animationer för webben. För att visa Flash-grafik behövs ett insticksprogram som Adobe Flash Player.

FLT´s Lilla Blå
Liten faktabok som gavs ut av Förenade Landsortstidningar om svensk dagspress.

FM
Frekvens Modulering. Ett av flera sätt att distribuera radiovågor. Signalerna varieras genom vågornas längd och därmed ändras antalet per tidsenhet.

Font – typsnitt, teckensnitt
En uppsättning bokstäver, siffror, symboler med gemensam design. Denna text är t ex skriven i Times New Roman

Format
Radiostationernas programinriktning. Olika format vänder sig till olika målgrupper.
I TV-sammanhang betecknar format en programidé, som utvecklas av ett TV-produktions-bolag eller en TV-kanal.

Frekvens
Antalet gånger en tittare/läsare/lyssnare har haft möjlighet att se/höra ett reklaminslag.
Kan även avse sändningsfrekvens för radio. Svensk radio sänds på FM-bandet mellan 87-108 MHz.

Frekvensfördelning
Visar hur stor andel av målgruppen som nås av en exponering, två exponeringar, tre exponeringar etc.

G
GAF

Godkända Annonsförmedlares Förening. F d intresseorganisation för auktoriserade annonsförmedlare, tills Konkurrensverket satte stopp för den s k förmedlingsprovisionen vid årsskiftet 1998/99.

Gamification
Användandet av spelelement vid t.ex. marknadsföring eller försäljning för att motivera människor att bli mer engagerade, delaktiga och lojala.

GEAR
Group of European Audience Researches.

General Data Protection Regulation (GDPR)
General Data Protection Regulation –  dataskyddsförordningen. En EU-lag från 2018 som ställer hårdare krav på hantering av personuppgifter och som påverkar alla företag, organisationer och branscher. Läs mer här >

Geotracking
Identifierandet av en persons nuvarande fysiska plats med hjälp av GPS-data från personens smart-phone eller andra enheter som sänder GPS-data.

GfK
Undersökningsföretag som arbetar med marknadsundersökningar såväl kvantitativa som kvalitativa. Genom dotterbolaget GfK InfoScan, mäter företaget med hjälp av scanningdata försäljning genom dagligvaruhandel.
Äger även dotterbolaget Borell Market Research som genomför de kvalitativa undersökningarna med hjälp av gruppdiskussioner och djupintervjuer.

Gigabit
Måttenhet för att ange överföringstakten i data- och mobiltelefonnät.

Gigabyte (GB)
Används inom datavetenskap för att ange datamängd, t.ex. för att ange hur mycket minne en dator eller en mobil har.

GK
Genomsnittlig kvart. Det viktigaste måttet för radiolyssnande.

GL
Genomsnittlig lyssnartid. Hur lång tid befolkningen, lyssnare såväl som ickelyssnare, i genomsnitt lyssnar på en station eller radiokanal under ett givet tidsintervall. Anges i minuter.

Gold
Formatbeteckning för radio som företrädesvis spelar gamla godingar eller oldies. Formatet vänder sig till lyssnare från 25 år och uppåt.

Google Analytics
Ett statistikverktyg för alla internetanvändare med en hemsida, en blogg eller liknande som Google tillhandahåller gratis. Genom Google Analytics kan du få reda på varifrån dina besökare kommer, hur många besök du har varje dag, hur lång tid besökarna spenderar på din sida m.m. Google Analytics ger dig en unik möjlighet att mäta din trafik.

Gramvikt
Vikten av en kvadratmeter av en speciell papperskvalitet angivet i gram. Exempel vykortspapper 270 gram.

Graphics Interchange Format (GIF)
Ett sätt att spara och överföra elektroniska bilder i en mindre filstorlek. Används idag oftast till bildanimationer.

GRP
Gross Rating Points = Bruttoräckvidd/bruttokontakter/bruttoexponeringar i %. Exempel:
Om en medieplan ger 400 000 bruttoexponeringar och har en nettoräckvidd på 100 000 personer ger den 400 GRP. I TV-termer är 1 GRP detsamma som 1 % av kanalens universum (=1 rating point). Se även TVR.

Guldägg
Årlig tävling som Reklamförbundet arrangerar för reklambyråbranschen och som belönar kreativitet.

H
H-region
SCB:s indelning av Sverige utifrån urbaniseringsgrad som ligger till grund för MMS vägning av people meter-panelen utifrån urbaniseringskriteriet: storstäder (H-region 1,8 och 9 och uppdelning i personer 3-34 år och personer 35+), tätorter (H-regioner 3 och 4, personer 3-34 år och 35 +) samt glesbygd (H-region 5 och 6).
H-region 1 = Stor-stockholm
H-region 8 = Stor-Göteborg
H-region 9 = Stor-Malmö
H-region 3 = Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum
H-region 4 = Kommuner med mer än 27 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum och med mer än
300 000 invånare inom 100 km från samma punkt.
H-region 5 = Kommuner med mer än 27 000 invånare och mindre än 90 000 invånare inom en 30 km radie från
Kommuncentrum och med mindre än 30 000 invånare inom 100 km radie från samma punkt.
H-region 6 = Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 km radie från kommuncentrum

HDTV
High Definition TV. Högupplösnings-TV, vilket innebär att bilden med hjälp av dubbelt så många TV-linjer och fem gånger så många bildpunkter som i dagens system, blir skarpt även i stort format.

Hemsida
HTML-dokument som gjorts tillgängligt via internet. Kallas även web-sida.

High Definition Television (HD TV)
Högupplöst tv med skarpare och mer detaljrik bild än vanlig standardupplöst tv.

HotCollection
Komplett analysverktyg för people meter-data utvecklat av MMS. Med verktyget kan man studera tittande på program, reklaminslag, block/break som på tidsperioder.
HotSpot
Räckvidds- och frekvensanalyser på reklamkampanjer
HotTop
Standardiserade målgrupper för de svenska kanalerna. Visar toplista för olika målgrupper och tittartidsandelar för valt program.
HotBlock
Möjligt att utläsa räckvidd, position i reklamavbrott och i korstabeller för reklaminslag liksom tittandet på program före och efter reklamavbrottet.
-HotTime
Gör det möjligt att beräkna genomsnittlig daglig räckvidd, veckoräckvidd, tittartidsandelar, tittartid mm. Även möjligt att analysera standardiserade målgrupper, veckodagar och delar av dagar.
-HotProg
Hanterar programmen. Möjligt att anlysera topplistor, programprofiler, korstabeller och räckvidder. Gör det möjligt att följa tittare på programenheter över tiden. Framöver kommer även programgenre att kunna analyseras.
HotTide
Studerar flödet av tittare, vilket gör det möjligt att analysera vilka kanaler de byter till, vilka de tittade på innan, vilka programkombinationer olika målgrupper tittar på, vika andra program en tittare av ett specifikt program tittar på och under vilka tidssegment man kan nå samma tittare.

HTML
Hypertext Markup Language. Ett sätt att programmera hypertext. Ett hjälpmedel när man framställer hemsidor.

100- wattaren
Tävling om den mest resultatgivande reklamen som årligen arrangeras av Annonsörsföreningen och Dagens Industri.

Hushållsmätare
Den första typen av elektroniska TV-mätare. Kan inte följa det individuella TV-tittandet, endast att TV:n är påslagen i hushållet.

Hushållstäckning
Andel hushåll i A-regioner och kommuner som har ett tidningsexemplar distribuerad till sig.

HUT
Household Using Television. Totalt antal hushåll som har TV:n påslagen. Uttrycks ofta i procent av alla hem med TV eller hem som har tillgång till en viss kanal.

Huvudmedier
Beteckning på en grupp medier som har något eller några gemensamma särdrag. Exempel på några huvudmedier är dagspress, veckopress, populärpress, fackpress, affischering, direktreklam, TV, radio m fl.

Hybrid Broadcast Broadband Television (HBB-TV)
Ett gemensamt Europeiskt initiativ för att samordna utbudet av connected tv:s och digitalboxar som både kan användas för hybridlösningar mellan broadcasting och bredbandsuppkoppling

Hypertext
Text som innehåller en referens till andra data, dokument, bilder eller text.

Hållbar Marknadskommunikation
En handbok om marknadskommunikation. Läs mer…

I
ID:s
Stationsinformation inom radion som till exempel stationsnamn, vilken frekvens man sänder på osv i form av jinglar eller sweepers.

IFPI/SAMI
International Federation of Producers of Phonograms and Videograms/Svenska Artisters och Musikers intresseorganisation. Bevakar skivbolagens och medverkande artisters och musikers rätt till ersättning när skivor spelas i radio.

Igenkänning
Mått som används vid effektmätningar av enskilda annonser eller kampanjer. Vid dessa intervjuer har den intervjuade annonsen eller annonserna framför sig. Metoden mäter i vilken utsträckning de intervjuade sett eller läst annonsen tidigare. Denna metod används ofta vid s k OBSLÄS-undersökningar.

Impact
Genomslagskraft, budskapets styrka. Exempel på en kampanj med stark impact: Den sjungande ipren-tabletten…Är även ett samannonseringspaket för kvällspressen.

IMP*ACT
Ett analysverktyg för people meter-data från ACNielsen.

Impressions
I USA = OTS (Exponeringsfrekvens). I Europa = reklamexponering

Influencer Marketing
Ett sätt att marknadsföra ett varumärke genom inflytelserika personer som har ett starkt nätverk och hög pålitlighet. Genom att s.k. Influencers visar upp en vara i sina sociala medier nås följare direkt på hemmaplan.

Infomercial
Mer informativ och berättande TV-reklam.

Inframätare
Fungerar som people meters bortsett från att panelhushållets medlemmar ej behöver göra någonting för att tittandet ska bli registrerat. Hushållsmedlemmarna registreras istället med infraröda strålar. Har aldrig använts i Sverige.

Infratest Burke
Ett företag som arbetar med marknadsinformation.

Inhouse
Företags egna marknadsavdelning som producerar reklam. Kunderna är andra avdelningar eller dotterbolag på företaget.

Intensivvisning
Visning av reklamfilm på en biografkedjas samtliga biografer samtidigt.

Interaktiv
En slags dialog mellan program och användare. Ett interaktivt program kommunicerar med användaren som därmed kan påverka programmets utveckling i realtid. Exempel på interaktiva radio- och TV-program: Ring så spelar vi med Hasse Telemmar, Bingolotto, Eurovisionsschlagerfestivalen, På Rymmen, Vem vill bli miljonär m fl.

Interaktiv tjänst
Samspel mellan en dator och en användare. T.ex. en e-tjänst där man kommunicerar via en elektronisk dialog istället för genom ett telefonsamtal eller vid en kunddisk.

Internet
Världens största datornätverk som sammankopplar mindre nät och enheter i hela världen. Genom internet utbyter man stora mängder information. Ursprunget – Arpnet – skapades på uppdrag av det amerikanska försvaret för att minska datorsystems sårbarhet. Populära tjänster på internet är t.ex. www, e-post, IP-telefoni och  fildelning.

Internet of things
Sakernas internet – hushållsapparater, accessoarer, maskiner, fordon och byggnader som har försetts med inbyggd internetuppkoppling och elektronik och som gör att de kan sammankopplas fysiskt eller via trådlösa nätverk och utbyta data.

Internet Protocol Adress (IP-adress)
Varje enhet som är ansluten till ett nätverk har en unik IP-adress. Adressen identifierar enheterna och används på Internet för att information ska hitta rätt.

Interstitial
Annons som exponeras på 90-100 % av skärmens yta under en begränsad tid.

IP
Förkortning av intervjuperson

IP-telefoni
Ett samtal som inte går via traditionella telekommunikationsnätverk utan via internet. IP-telefoni kan användas av de flesta som har tillgång till internet via fiber eller ADSL. Information skickas via datapaket när du ringer via IP-telefoni.

IP-TV
Tv-sändningar som överförs i bredbandsnät, via IP-nätverk och som ägs av en enskild nätverksoperatör. Det krävs särskild utrustning i distributionsnäten och i tv-tittarens hem. Benämns ibland bredbands-tv.

IRM
Institutet för reklam- och mediestatistik undersöker, sammanställer och publicerar kontinuerligt netto- investeringarna i reklam och media samt prognostiserar och analyserar reklammarknadens utveckling.

ISDN
Integrated Services Digital Network. En slags modemkoppling med betydligt högre överföringshastighet jämfört med ett traditionellt modem. Ger även möjlighet att kommunicera via datorn och telefonen samtidigt via teleledningen. Gör också digital överföring av ex reklammaterial till tidningar möjlig.

ITC-lagar
ITC. Independent Television Commission. Är ett juridiskt regelverk som styr TV-reklam och sponsringens utformning för kanaler som sänder från Storbritannien (TV3, Z-TV, Kanal 5 som därför bland annat kan sända reklam riktad till barn).

J
Java

Ett programmeringsspråk som blir allt vanligare på www och som fungerar som ett komplement till HTML (Hyper Text Markup Language).

Jingel
Ljudlogotype på radio utformat som ett kort musikstycke.

JPEG, JPG
Joint Photographic Experts Group. En komprimeringsteknik för pixeluppbyggd färggrafik. 
Det mest vanliga filformatet för en bild till en hemsida eller en dator. Bildformatet ger möjligheten att bestämma hur mycket en bild ska komprimeras. JPG eller JPEG är samma sak.

K
Kabel-TV
TV-sändningar till flera hushåll som är anslutna till ett kabelnät via sin fastighet.

Key Performance Indicator(s) (KPI)
Ett nyckeltal, ett mätbart värde som under en definierad tidsperiod visar hur effektivt ett företag är på att uppnå sina prioriterade mål. Genom KPI-värdena ser du om verksamheten styrs i den riktning du önskar.

KIA-index
Indexet är den officiella svenska mätvalutan för besöksstatistik. En lista över de största sajterna baserad på unika besök, unika webbläsare och sidvisningar publiceras varje vecka. KIA-indexet används för kampanjplanering, utvärdering av digitala kampanjer, omvärldsbevakning och för att analysera onlinebeteenden.

Klick
Antalet gånger en banner klickats på.

Klickandel
Antalet klicks per exponering under en förutbestämd tid. Antalet klicks/antalet exponeringar ger klickandelen i procent.

Kommersiell radio/TV
Radio- och TV-kanaler vars verksamhet finansieras av reklamintäkter. Utbudet styrs främst av hur många lyssnare/tittare de olika programmen kan attrahera.

Kommersiella tittartidsandelar
Beräknas som vanliga tittartidsandelar bortsett från att basen endast utgörs av de kommersiella kanalerna, d v s inte SVT.

Koncession
Tillstånd att sända kommersiell radio eller TV över ett visst geografiskt område.

Koncessionsavgift
Avgift som t ex TV4 betalar varje år till staten för tillstånd att distribuera sina sändningar i det rikstäckande, markbundna TV-nätet.

Konfidensintervall
Ett mått på tillförlitlighet i statistiska material. Anger hur stor del av slumpfelen som ligger inom ett givet intervall från uppmätt värde.

Konsoliderade data
Insamlad och slutgiltigt bearbetad information.

Konsument Monitor
En undersökningsprocess inom Sifo som urskiljer livssituation, livsstil och grundläggande värderingar och kombinerar dem med uppgifter om konsumtion och varumärkesattityder. Tio separata människotyper har identifierats som värderingsmässigt avviker från varandra (se även Media Risc)

Konsumentfackpress
Beteckning på fackpress som riktar sig till konsumenter med gemensamma intressen, t e x foto, segling, bilar, heminredning, jakt och fiske.

Kontakter
Jmf med exponering. Varje gång en person ser ett reklaminförande som ingår i en kampanj utgör han/hon en kontakt. Ju fler införanden hon ser desto fler kontakter.

Kontaktkostnad
Pris för att nå en individ med ett annonsinförande eller ett reklaminslag. Räknas fram genom att dela kostnaden för införandet eller reklaminslaget med antalet personer som nås.

Kontextuell marknadsföring
Marknadsföring som görs personlig genom användandet av platsdata. Utformas beroende på var en person befinner sig eller vad personen gör.

Konvertering
Konvertering handlar om att få besökare att göra det du önskar att de ska göra på din hemsida eller webbplats, som t.ex. att genomföra ett köp, ladda ner en guide, fylla i kontaktformulär eller prenumerera på ett nyhetsbrev. Konvertering innebär oftast att besökaren aktivt kommer närmare er som företag.

Korrelationsanalys
Förklarar samvariationen mellan två variabler (korrelation = samvariation). Resultaten av samvariationen redovisas ofta i matrisform, exempelvis hur korrelerar TV-tittandet med antalet hushållsmedlemmar eller inkomst med utbildning.

Körschema
Schema över olika moment i en radiosändning.

L
Landningssida
En landningssida är en unikt skapad sida på en webbsajt och som vanligtvis innehåller ett enda budskap. Sidan uppmuntrar t.ex. besökaren att registrera sig, göra ett köp eller fylla i ett formulär.

Layout
Skiss som visar hur bild och text ska placeras i t ex en tidning.

Lead
En potentiell kund. Enligt säljtrattsmodellen behöver säljande företag generera många leads för att nå flera potentiella kunder som på sikt går från att ha ett intresse till ett behov.

LGL
Lyssnarnas genomsnittliga lyssnartid. Genomsnittlig lyssnartid bland en radiokanals lyssnare under ett givet tidsintervall. Anges i minuter.

Linjär TV
Tv-tittande med fasta sändningstider som följer en Tv-tablå.

Livestreaming
Streaming (se nedan) i realtid.

Livsstil
Beteckning på ett homogent marknadssegment, vars gemensamma särdrag är aktiviteter, intressen och värderingar som uttryck för bakomliggande behov och motiv.

Local Area Network (LAN)
Elektroniskt nätverk som knyter samman datorer och andra enheter som t.ex. skrivare. Utmärkande är att enheterna som ansluts finns i ett enda begränsat område.

Log
Referensband. Enligt lagen måste radiostationerna spela in allt de sänder och spara banden i sex månader. Används även för TV.

Lyssnare
De som lyssnat på en radiokanal under ett givet tidsintervall. Det räcker ej med att bara ha tillgång till kanalen för att räknas som lyssnare.

Länk
En koppling mellan två dokument skrivna i HTML. Den som klickar på länken kommer automatiskt till en given adress.

Läsekrets
Antal läsare av ett genomsnittligt nummer av en tidning

Läsfrekvens
Olika intervall av läsning, exempel: läser ett nummer av fyra, två nummer av fyra etc.

Läskvalitet
En djupare värdering av tidningars förmåga att distribuera reklam än tidningarnas räckvidd. Räckvidden anger enbart kontaktsannolikheten mellan medium och läsare. Läskvaliteten försöker kvalificera denna sannolikhet via bland annat sidtrafik, lästid, läsarnas attityder till medier. Se också medievikter.

Lästid
Genomsnittlig tid för läsning av ett genomsnittligt nummer.

Lästillfällen
Det antal gånger en genomsnittlig läsare tittar i eller läser ett genomsnittligt nummer.

Lästrohet
Graden av lästrohet anges med det antal utgivna nummer som en läsare läser under en viss period, t e x 7 nummer av 7 för en dagstidning, 12 nummer av 12 för en månadstidning etc.

M
M
arginal
Den otryckta delen av papper som omger satsytan. Om en bild fyller en sida ända ut i kanterna, kallas den utfallande.

Market Monitor
Databas hos Sifo som innehåller köpfrekvenser för dagligvaror på produkt- och märkesnivå.

Marknadssegment
Den del av en totalmarknad mot vilken konkurrensmedlem inriktas.

Market Monitor
En analysmetod hos Sifo som bygger på en databas som täcker ca 40 olika produktområden med mer än 400 märken inom dagligvarumarknaden.

Master
Orginalband inom TV/Radio/video.

MD
Mini Disc. Digitalt inspelade ”miniskivor”.

Media Advisor
Ett analysverktyg med vars hjälp man i flera olika moduler kan göra sina egna körningar över people meter-data. Media Advisor, är certifierat av MMS, består av följande moduler:
– Prospector
Sammanslagna data över tittandet på program under tidsperioder ned på kvartsnivå, vilket gör det möjligt att analysera topplistor, programprofiler och korstabeller.
– Target Aid
Individdata som visar tittandet på program och tidsperioder på minutnivå.
– Reach/Frequency
Följer bland annat tittarna på programserier över tiden vilket gör det möjligt att analysera hur många som såg ett program, två program, tre program etc.
– Duplication
Analyserar dubbeltittande (jmf dubbeltäckning), d v s ger information om vilka andra program tittarna av ett program också såg på.
– Ebb/Flow
Visar tittarflöden, d v s hur tittarna förflyttar sig mellan olika TV-kanaler.
– Plan/Post
Kampanjuppföljningsmodul med räckvidds- och frekvensanalyser på reklamkampanjer. Här finns en ”spotdatabas” med alla reklamfilmer och i modulen kan man hitta kampanjen med hjälp av produktnamn eller filmkod.

MediaAkademin
Genomför bland annat undersökningar om svenskarnas förtroende för massmedier.

MediaArena
En handels- och mötesplats för medier och mediebyråer på internet. Syftet med tjänsten är att ge medier en ny kanal att sälja reklamutrymme och ett nytt arbetsverktyg för mediebyråerna att hitta optimala medielösningar åt sina kunder. Att effektivisera och rationalisera relationen mellan båda dessa aktörer

Mediebarometern
Årlig undersökning av svenskarnas mediekonsumtionsvanor som Nordicom Sverige står bakom i samarbete med DN, Dagspresskollegiet, CIA MMG, Styrelsen för Psykologiskt Försvar, Sveriges Radio, Sveriges Television och TV4.

Medieboken
En bok med information och idéer om medier som ges ut av Arvinius Förlag

Mediabrus
Avser trängseln på mediemarknaden.

Mediebyråbarometern
Månatlig redovisning av medieinvesteringar sedan augusti 2006. Ges ut av Sveriges Mediebyåer och avser deras medlemmars medieinvesteringar. 

Mediabörsen
En oberoende marknadsplats på internet där säljare och köpare möts. Tjänsten vänder sig till mediaförmedlare, marknadschefer på företag och projektledare på byråer. Mediabörsens tjänst syftar till att effektivisera och förenkla köp- och säljprocessen och är tänkt som ett komplement till befintliga kontakter.

Mediafacts
Mediafacts, är en plattform online med data och fakta om över 1 200 svenska digitala- och printmedier. Datan är hämtad från Kantar Sifo, TS Mediafakta och comScore och innehåller transparenta, kontrollerade och aktuella siffror, inklusive totalräckvidder.

Media Pocket
En årlig publikation i pocketformat som gavs ut av Expressen under många år. Innehöll information om de flesta medier i komprimerad form.

Media Risc
Ett värderingsverktyg som bygger på Sifos Konsument Monitor och som är kopplat till Orvesto Konsument och Orvesto Näringsliv. RISC – Research Institute on Social Change).

Medielista
Medieplan. Införingsplan. En sammanställning av tidningar och antal införanden.

Medieplanering
Den process som syftar till den kostnadseffektivaste distributionen av ett budskap till en given målgrupp.

MediePuls/Sverige Media
En telefonundersökning som omfattar data om svenska folkets tidningsvanor. Undersökningen visar bland annat hur läsandet varierar olika dagar.

Mediestrategi
Definierar huvudmedium och kraven på räckvidd, frekvens och budskapskvalitet/impact inom den givna budgetramen för att uppnå målsatta effekter i målgruppen.

Medievikt
Matematisk värdering av olika tidningars förmåga att överföra budskapet till målgruppen. Tidningar med full sådan förmåga brukar viktas med 1.0. De övriga viktas med proportionellt lägre vikter.

Megabyte (MB)
En miljon byte. Byte används för att ange storlek på filer eller enheter. En byte är åtta bitar och bit är den minsta enheten. Ordet kommer  från engelskans binary digit som betyder binär siffra, d.v.s. en siffra med bara två möjliga värden, 0 och 1.

Microinfluencer
Personer med ca 2.000-50.000 följare. Ofta personer som är väl insatta i sin nisch och som har engagerade följare. De upplevs som väldigt trovärdiga och följarna lyssnar extra mycket till deras rekommendationer.

Minsta effektiva frekvens (MEF)
Lägsta antalet införanden av ett reklaminslag för att skapa önskad reklameffekt hos målgruppen.

Minerva
AC Nielsens nordiska livsstilsundersökning.

Minerva Snap*Shot
En förenklad variant av Minerva som fungerar som ett segmenteringsverktyg som placerar in den svenska befolkningen i fem segment, baserat på livsvärderingar.

Misspass
Oftast en förskjutning av färgerna vid flerfärgstryck som beror på brister i samtryckningen.

Millimeter-pris
Priset för en annons anges ofta i pris per mm. Reklamköparen kan då räkna ut själv hur mycket annonsen kostar genom att multiplicera mm-priset med annonsens storlek (antal spalter x antal mm x mm-pris = annonspriset). Kostnad för färg och placering tillkommer.

MMS
Mediamätningar i Skandinavien AB

MMS Experience
Datoriserat mätsystem som MMS har utvecklat som mäter tittar- och lyssnarupplevelser med hjälp av mentometrar. Testet visar vad som fastnar i medvetandet och vad som inte vinner uppskattning. Lämpar sig för undersökningar av radio- och TV-program och reklamfilmer.

MMXI Nordic
Undersökningsföretag för internetmätningar.

Mobil-TV
Överföring av rörliga bilder och ljud till en mobil enhet, till exempel en mobiltelefon. En möjlighet att titta på TV.

Modul
Relativt ny standard hos de stora morgontidningarna. Varje sida är indelad i ett antal moduler (=standardformat). Priset varierar, bland annat beroende på hur många moduler annonsen täcker (annonsstorleken) men även beroende på färg, införingsdag, placering, typ utav annons (märkes –eller detaljist), distributionsområde, antal införanden etc. För prisberäkning: se modulens beteckning enligt modulkarta, e x modul 44: 4 x 4 x pris för modul = annonspriset.

More Outdoor
Översikt av den svenska utomhusmarknaden.

MP3
Ett filformat som använder komprimeringsteknologi för att minska storleken på ljudfiler. På grund av sin lilla storlek och sin kompabilitet med olika mediaspelare är formatet det kanske vanligaste på internet. Förkortningen mp3 står för MPEG-1, Audio Layer-3, en standard som utvecklades 1987-1991 av forskare i USA vid AT&T-Bell Labs i USA och vid Fraunhoferinstitutet i Tyskland.

Multicast
En sändning av information från en avsändare till flera mottagare samtidigt, men inte till ett obegränsat antal mottagare som vid rundradiosändning.

Multimedia
Integrerade datorstödda presentationer eller produkter, baserade på text, grafik, animation, ljud, bild och video. Det kan t e x handla om information, konstverk, underhållning eller utbildning med mera.

Multipel (multivariant) Regressionsanalys
Förklarar hur en beroende variabel påverkas av flera andra oberoende variabler, exempelvis påverkas TV-tittandet som beroende variabel av oberoende variabler såsom inkomst, utbildning och kön. Den multipla regressionsanalysen skapar en ekvation som förklarar hur mycket de oberoende variablerna påverkar den beroende variabeln.

Multiplex (MUX)
Ett antal tekniker som gör det möjligt att sända flera signaler samtidigt över en enda datalänk.

Musikbädd
Bakgrundsmusik till t ex ett talat reklambudskap i en radiospot.

Målgruppsdefinition
Definiering av en grupp individer som man är intresserad av att kommunicera med utifrån en mängd olika variabler.

Målgruppsbeskrivning
En beskrivning av en definierad målgrupp uttryckt i demografiska eller andra termer.

N
Native Advertising
En annons som ska likna innehållet på t.ex. en webbplats genom att ha samma tonalitet som sajtens eget innehåll. För att skilja annonsen från redaktionellt innehåll ges den ofta en något annorlunda utformning tillsammans med information om att inlägget är sponsrat.

NBD-faktor
Negative Binominal Distribution. Faktor som korrigerar tittandet över tiden i räckvidds- och frekvensanalyser av people meter-data.

NCB
Nordic Copyright Bureau. Bevakar upphovsmännens och musikförläggarnas inspelningsrättigheter. Vill man använda inspelad musik vid en radiospelning krävs tillstånd av NCB.

Negativ text
Ljus text mot mörk bakgrund.

NETcheck
Är en internettrafikmätning som MMXI Nordic genomför som återger detaljerade mått såsom antal besök och page impressions (sidtrafik på internetsiter).

Nettoräckvidd
Andel individer som har möjlighet att nås av minst en exponering av en medieplan.

O
OB
Outside Broadcasting. Överföring av sändningar från platsen utanför TV-studion. Ofta används en s.k OB-buss i vilken all teknik för överföring finns.

Objekt
Bärare av utomhusreklam. På varje adress kan det finnas flera objekt.

OBS LÄS
Namn på teknik som ger information om hur många individer som observerat respektive läst en annons. Observation = individen har sett rubrik eller annons. Läst = individen har läst en del av annonsen.

Omnibusundersökning
Flera uppdragsgivare delar på kostnaden för en gemensam undersökning och kan på så sätt hålla kostnaderna nere. Varje uppdragsgivare medverkar med sina egna frågor i undersökningen. Sifo har bland annat två omnibusundersökningar – Besöksbussen och Telefonbussen.

On demand-tjänst / Beställ-tjänst
Se VoD nedan.

Open source / Öppen källkod
En mjukvara där upphovsmannen delar med sig av källkoden. Vidareutvecklingar kan göras av den som är intresserad och de kan komma att inkluderas i senare uppdateringar av mjukvaran. Ett sätt att gemensamt utveckla programvara.

Orvesto Junior
Sifos postala undersökning till 3 000 slumpmässigt utvalda barn och ungdomar i åldern 7 – 14 år. Innehåller information om läsning, matvanor, intressen mm. Undersökningen görs med några års mellanrum och den senaste gjordes under våren 1999.

Orvesto Konsument
Databas som Sifo står bakom och som innehåller uppgifter om svenskarnas intressen, läsvanor, köpvanor och resvanor. Databasen bygger på undersökningen Svensk Konsument och omfattar 30 000 intervjuer i åldersgruppen 15-79 år per år. Rapportering sker 3 ggr/år.

Orvesto Näringsliv
Databas som Sifo står bakom och som innehåller uppgifter om yrkesarbetande svenskars arbete, inflytande och medieanvändning.

OSU
Obundet Slumpmässigt Urval. Vem som helst inom den population man valt att undersöka ska i ett OSU slumpmässigt ha möjlighet att bli tillfrågad som intervjuperson. Urvalet dras från registret över totalbefolkningen.

OTH
Opportunity To Hear, d v s möjligheten för en lyssnare att höra ett reklaminslag.

OTS
Opportunity To See d v s möjligheten för exempelvis en läsare att exponeras för en annons alternativ för en tittare att se ett reklaminslag.

OTT
Over the top, leverans av innehåll och tjänster utanför en infrastruktur som inte är kontrollerad av internet- eller innehållsleverantören.

Out-of-home-viewing
TV-tittande som sker på annan plats än i hemmet. Exempelvis TV-tittande i sommarstugan. Detta tittande mäts ej.

Overnight-rapporter
Gårdagens tittarsiffror, levererade i olika datafiler till bland annat TV-kanalerna.

P
Packningsgrad
Andelen reklamsidor i relation till totala antalet sidor.

Page Impressions
En kombination av en eller flera bilder/filer som presenteras för en internetanvändare som en komplett sida via en förfrågan mottagen av servern.

Pay Off
Uppmaning i slutet på en annons alternativt i slutet på ett reklaminslag.

Pay per view
En form av beställ-tv som innebär att användaren betalar för varje enskilt program han/hon vill se. Pay-per-view förekommer framför allt för pornografi, sportsändningar och långfilmer. Vissa leverantörer är inriktade på pay-per-view, medan andra erbjuder det som ett komplement till abonnemang.

Penetration
Det antal personer som har tillgång till en viss TV-kanal uttryckt i procent av befolkningen. Kan i andra sammanhang även betyda köp.

People meter
Europeisk metod att mäta TV-räckvidd som även används i Sverige. Elektronisk mätare i form av en dator med fjärrkontroll som registrerar TV-tittandet. Mätaren är installerad i ett representativt urval av befolkningen. Panelen utgörs av minst 1 000 hushåll eller 2 300 personer Tittarsiffrorna ligger till grund för estimering av framtida tittarsiffror och därmed även för prissättning av TV-reklamen.

Personal Video Recorder (PVR)
Personlig videospelare (VHS-bandspelaren var ett tidigt exempel). Begreppet PVR eller DVR (Digital Video Recorder) används ofta för att beteckna små bärbara, oftast batteridrivna, videospelare. En PVR är försedd med en inbyggd hårddisk för att kunna lagra och spela in många timmars videofilm och TV. MP3-musik och digitalkamerabilder kan oftast också hanteras av en digital PVR-apparat.

Personas
Påhittade personer framtagna för att tydligare illustrera olika målgrupper eller kundtyper.

Personuppgiftslagen (PUL)
Syftet med denna lag var att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom felaktig behandling av personuppgifter. Lagen har ersatts av GDPR (se ovan) sedan 25 maj 2018.

Pixels
Picture Element. Är en liten ruta med ljus som tillsammans med miljoner andra framställer bilden på dataskärmen. Ju högre upplösning ju mindre rutor är bilden uppbyggd av, desto bättre kvalitet.

Pixlar
Anger format på banners. De vanligaste formaten är 468×60 respektive 392×72 pixlar.

Planit Media
Ett nytt internationellt sökverktyg på internet där man kan söka tidningstitlar per bransch i olika länder. En medieplanerare står bakom idén.

Playlist
Urval av musik som en radiostation sänder.

Playtjänst
En portal som gör det möjligt att titta på TV-program när man vill via internet.

PMS-färger
Pantone Matching System. Ett system för angivande av exakt färgnyans inom den grafiska branschen.

Podcasting / Poddradio / Podd-TV
Poddradio/tv är en tjänst som gör det möjligt att ladda ner program och lyssna eller titta på dem i datorn eller i mobilen.

P.O.P
Point of Purchase. Reklam i butik.

Populärpress
Periodiskt utgiven tidning vars läsekrets är hushåll.

Pop Up
Annonsformat på internet som innebär att annonsen exponeras på ca 20-30 % av skärmens yta under en begränsad tid.

Population
Avser den grupp individer som en undersökning representerar. Betyder befolkning.

Portable Networks Graphics (PNG)
PNG är ett vanligt för format för digitala bilder på internet som inte är fotografier som t.ex. ikoner, ritningar, grafik med mera.

Portal
Sajt med länkar och sökfunktioner som fungerar som ”ingång” till internet, t ex Spray, chello, Torget, Passagen, Alta Vista Yahoo med flera.

Postal enkät
Frågeformulär som skickas ut med posten.

Postar
Ny metod att mäta utomhusreklam på som idag finns i Storbritannien och som eventuellt kommer att ersätta den nuvarande mätmetoden i Sverige (Copland-Ekman).

PostScript
Vanligt dataspråk vid trycksaksframställning som är designat för att kontrollera exakt var och hur de tryckta elementen ska visa sig på sidan.

Prime time
Bästa sändningstid, den tid på dygnet då TV- och radiostationerna har flest tittare/lyssnare (för TV i Sverige är det tidpunkten mellan 20.00 – 24.00 och för radio 06.00 – 18.00).

Primärläsare
Läsare som själv köpt (prenumererat på) tidningen för eget bruk.

Product Placement
Kallas det när ett varumärken exponeras i filmer som en naturlig del av innehållet.

Produktionsbolag
Bolag som har specialiserat sig på att göra reklamfilm för TV eller reklamspotar för radio. Samarbetar med reklambyråerna eller anlitas direkt av vissa annonsörer.

Programmatic
Ett sätt att automatiskt köpa och placera annonsering. Köp av annonserna sker i realtid genom informationsutbyte mellan bl.a. DSP och SSP (Demand resp. Supply Side Platform).

Programlog
Information från TV-kanalerna med exakta programnamn och faktiska start- och sluttider för programmen.

Programpublik
Antalet individer, genomsnittligt eller ackumulerat, som sett/hört ett TV/radioprogram.

Programräckvidd
Antal personer som sett minst tre minuter av ett TV-program.

Public service
På uppdrag av statsmakterna erbjuder public servicebolaget ett utbud som t ex ska vara rikstäckande, politiskt och kommersiellt oberoende, med inslag även för kulturella och språkliga minoriteter. Varje TV-hushåll betalar en licensavgift som utgör den främsta finansieringsformen för verksamheten.

Publikandel
Den procentuella andelen av alla som hör på radio vid en viss tidpunkt – en viss kanal eller specifikt program. Jmf med Share.

Publikomsättning (PO)
Anger hur många gånger publiken byts ut under en bestämd tidsperiod. Används mest i radiosammanhang.

Puls-strategi
Annonsering på TV som återkommer regelbundet, pulsvis.

Punkt
En punkt i det typografiska måttsystemet ”Didotsystemet” = 0,376 mm. 12 punkter = 1 cicero = 4,51 mm. En punkt eller ”point” i det typografiska måttsystemet ”Pica” = 0,352 mm. 12 punkter = 1 cicero = 4,22 mm.

PUR
People Using Radio. Antal personer som har radion påslagen och därför är lyssnare vid det givna tillfället.

Push
Sajter som erbjuder användaren att specificera vad hon vill ha information om. Sajten hämtar sedan denna information på internet och levererar den vid givna tillfällen.

PUT
People Using Television. Andel av ett visst universum. Andelen människor som vid en given tidpunkt har TV:n påslagen.

På-stan-intervju
Term för att hugga förbipasserande på stan och fråga dem saker.

Q
Quick Response Code (QR-kod)
En sorts tvådimensionell kod för optisk avläsning. Den är en vidareutveckling av EAN-koden. Den kopplar i regel till en landningssida (se förklaring av landningssida ovan).

R
Raster
Det som delar in ett foto i punkter för att det ska kunna överföras till tryckplåten som bara skiljer på färg eller inte. Det finns olika grader av rastertäthet. Ju finare papper som används desto högre täthet och desto högre kvalitet i bildåtergivningen. Rastertäthet mäts i lpi (lines per inch eller linjer per tum). Vanligt är 85 lpi (tidningstryck) och 133 lpi (veckotidning).

Rating
Tittarsiffra i %, d v s den procentuella andelen av ett universum som ser ett visst TV-program vid en given tidpunkt.

Rating, ackumulerad
Cure rating. Alla som hör/ser ett visst program, oavsett hur länge de lyssnar/tittar.

Rating, genomsnittlig
Den procentuella genomsnittliga andelen av ett universum som sett/hört ett visst program, det vanligaste måttet.

Reklamombudsmannen (RO)
En stiftelse som är näringslivets självreglering för etisk reklam. RO tar emot anmälningar mot reklam. 

RUAB
Radiomätningar AB. RUAB gör inte bara radioundersökningar utan är ett undersökningsföretag som kontinuerligt undersöker samtliga medier. Bland produkterna finns t e x analysverktygen Andromeda och RBP. Företaget har även en telefonomnibus-undersökning – Adbus, där företag har möjlighet att ställa frågor som har en koppling till medier och reklam.

RBB
Run by Block. Radioreklam säljs i olika tidsblock, exempelvis 06.00-09.00. Som köpare kan man begära placering i ett tidsblock, det kostar då ca 10 % extra utöver ordinarie pris.

RBP
RUAB Analysverktyg för kampanjplanering i radio.

RBS
Run by Station. Annonsören köper ett visst antal kontakter i en kanal som TV-kanalen placerar. Reklamkampanjen pågår till dess den avtalade TRP-nivån uppnås. Ger en lägre kontaktkostnad jämfört med att köpa specifics.

RDS
Radio Data System. Information såsom radiostationsnamn och programtyp viken sänds förutom de vanliga ljudsignalerna.

Reach
Andelen av en målgrupp som exponeras minst en gång för ett reklaminslag i TV.

Real Simple Syndication (RSS)
Ett format som möjliggör att användare kan bli underrättade när något nytt publicerats på webbplatser, tillsammans med kortare sammanfattande text och en länk till den kompletta texten. Tekniken används bl.a. för bevakning av bloggar, nyhetssidor och diskussionsforum m.m.

Regressionsanalys – (enkel)
Beskriver förhållandet mellan två variabler.

Relevans
Om rätt frågor ställts till rätt individer (urval) vid en undersökning. Är av avgörande betydelse för om och hur man kan tolka och använda en undersökning.

Relevant Knowledge/Media Metrix
MMXI Nordics system för publikmätningar på internet. Redovisning av räckvidd (antal webbesök) och målgruppsinformation (webbanvändarna). Fakta såsom användarnas demografi, samt varifrån de surfar. Genomförs med hjälp av en internetpanel som representerar ett genomsnitt av de svenska hushållen. Panelen byts ut regelbundet. Resultatet redovisas i webbrapporten 12 ggr/år. Ad hoc – rapporter görs också. Trackar ett faktiskt beteende till skillnad från t ex Orvesto som redovisar ett upplevt beteende.

Reliabilitet
Om metodiken vid en undersökning verkligen ger tillförlitliga resultat. Är av avgörande betydelse för om och hur man kan tolka och använda en undersökning.

Remarketing, Retargeting
Riktade annonser som hjälper dig att nå personer som har använt sig av din app eller besökt din webbsida. Du blir mer relevant i din kunddialog och kan öka effekten av marknadsinvesteringarna.

Repetition
Flera införanden av samma annons eller samma reklaminslag.

Respondent
Person som deltar i en undersökning.

RGB
Röd, Grön, Blå. De tre grundfärgerna som bildskärmen använder för att få fram bilder. Ju starkare färgerna lyser desto ljusare blir det (kallas additativa) till skillnad från färgsystemet CMYK som används vid tryck där färgerna bara blir mörkare ju mer färg som kommer till (kallas subraktiva).

RI
SverigeBarometerns motsvarighet till Sifos ReklamMätningar (RM). Mätningar av reklaminvesteringar.

Rippning
Raster Image Processor. Ett uttryck för att ta fram ett original ur datorn på papper eller film. Ett slags tolkning från dataimpulser till skrivaren.

RM
ReklamMätning (RM) inom Sifo Research & Consulting mäter reklaminsatser kontinuerligt. Mätningarna avser samtliga medier och reklaminsatserna redovisas i volym, kronor och periodvis.

Robotgenererad marknadsföring
Marknadsföring som görs i realtid utan mänsklig inblandning genom att använda mjukvara med inbyggd artificiell intelligens.

ROMI
Return On Media Investment. Vad reklaminvesteringen tillför annonsören.

RS
Reklamstatistik AB producerade tidigare bland annat Svensk Reklamtaxa med uppgifter om andra medier än TS-kontrollerad press. Dessa uppgifter ingår numera som ett varumärke (RS), i Mediafacts som ges ut av TS Mediafakta AB. 

RUAB
Radioundersökningar AB. Mäter radiolyssnandet och även annan mediekonsumtion.
RUABs mått för lyssnandet:
HN – Hört något. Publik som lyssnat minst 5 minuter.
HN-A Hört något uttryckt i antal personer.
HN-P Hört något uttryckt i procent
GK Genomsnittlig kvart. Publikstorlek beräknad per genomsnittlig kvart.
GL Genomsnittlig lyssnartid bland populationen, även ickelyssnare.
GL-M Andel av lyssnarna som lyssnar på en viss station.
LGL Genomsnittlig lyssnartid bland lyssnarna.
PO Publikomsättning. Visar hur många gånger publiken i genomsnitt lyssnar.

Räckvidd
Andel i en definierad målgrupp som har möjlighet att nås av budskapet med ett genomsnittligt nummer av en tidning. Antal tittare som nås genom en kanal under en genomsnittlig dag eller vecka. Månadsräckvidd används för t ex internet.

Röststyrning
Ett tekniskt system där en människa kan styra t.ex. en dator, musikanläggning eller en telefon med rösten.

S
Sainsbury´s formel
Är en formel som gör att man kan beräkna nettoräckvidden för en kombination av tidningstitlar under förutsättning att man har tillgång till tidningarnas individuella räckviddstal. Metoden är i första hand tillämpbar på dagstidningar med liten dubbeltäckning.
1. Multiplicera tidningarnas icke-täckningstal med varandra.
2. Dra ifrån summan i punkt 1 från 100%, vilket ger en uppskattning av nettoräckvidden.

Samannonsering
Annonsering i två eller flera tidningar till ett rabatterat pris. Exempelvis kvällspressens IMPACT-paket, City-paketet, StorstadsMAX, Riksmedia, FLT etc.

Satellit-TV
Sändning av TV-program, analog såväl som digital, där signalerna går via en satellit i rymden.

Satsyta
Pappersytan som man får trycka på.

Search Engine Advertising (SEA)
Sökmotorannonsering avser betald annonsering i en sökmotor. Google Adwords är det mest populära alternativet för att annonsera och för att synas på relevanta sökord. Med Adwords kan du bestämma själv vad det ska stå i annonsen och du väljer en summa som du är beredd att betala per klick.

Search Engine Marketing (SEM)
Sökmotorsmarknadsföring är en term som man använder när man pratar om att marknadsföra sig med hjälp av sökmotorer som t.ex. Google, Yahoo och Bing och handlar om att komma högt upp i organiska sökresultat. Begreppet SEM omfattar allt som avser marknadsföring i sökmotorer. SEA & SEO = SEM.

Search Engine Optimization (SEO)
Sökmotorsoptimering innebär att man säkerställer att hemsidan lever upp till sökmotorernas tekniska krav samtidigt som man anpassar sitt innehåll efter vad målgruppen söker för att synas så högt upp i sökresultaten som möjligt.

Sekundärläsare
Andrahandsläsare av en tidning, som någon annan köpt eller prenumererat på.

Sesame
Sifo Research & Consultings medieanalysprogram.

Set top box
Omvandlare av digitala TV-signaler för mottagning i en analog TV-apparat.

Share
En kanals andel av TV-publiken. Kallas även tittartidsandel på svenska. Kan t ex uttryckas för en specifik tidpunkt men förekommer även ackumulerat över en längre tid.

Sidtrafik
Ett undersökningsresultat som visar andelen av läsekretsen som haft ögonkontakt med respektive sida i en tidning.

Sifo Research & Consulting (Sifo heter idag Kantar Sifo och dessförinnan TNS Sifo) 
Undersökningsföretag som bland annat har medieplaneringsverktyget Sesame, där Orvesto Konsument, Orvesto Näringsliv, Media Risc, TV-dagboken, Market Monitor, EMS Nordic, EMS Nordic Business m f l finns representerade. Gör även reklammätningar som redovisas i RM. Utvecklar sina system kontinuerligt och erbjuder även rådgivning och utbildning.

Site
En plats på internet som har ett eget namn.

Slot
Tiden mellan x och y i en TV-tablå. Kan gälla både program och reklamtid.

Smartcard (programkort)
Ser ut som ett telefonkort med vars hjälp TV-signaler avkodas. Kortet är informationsbärare vid TV-abonnemang.

Smart-phone
En avancerad mobil som till stor del även liknar en dator. På mobilen kan man installera mer avancerade programvaror och appar. Man kan t.ex. använda sin telefon till att surfa eller maila och åtkomsten till internet är en viktig del av smart-phoneanvändandet.

SMATV
Small Master Antenna Television. Samägd parabolantenn till vilken flera hushåll är anslutna.

SMS-text
Textmeddelande som skickas mellan mobiltelefon till mobiltelefon alternativt mellan internet och mobiltelefon.

SMIF
Sveriges marknadsinformationsföretag.

SMUF
Sveriges Marknadsundersökares Förening.

Snapchat
En socialmedie-app för smartphones. Användare kan ta bilder eller spela in filmer och sedan lägga på filter, stickers, text eller rita på dem. Dessa kallas ”snaps” och kan sedan skickas till vänner eller läggas upp på användarens ”story”.

Sociala Medier
Tjänster och sajter, t.ex sociala nätverk och bloggar, som finns på internet för kontakter och diskussioner. De som använder tjänsterna är de som till större delen skapar innehållet och användarna kan utbyta tips och kommentera. Själva plattformen för publicering tillhandahålls av företag.

Speaker
Professionell röst som talar in radioreklam m.m.

Specifics
(spotköp) Annonsören bestämmer själv var reklaminslagen ska placeras hos TV-kanalen för att uppnå en optimal räckvidd i målgruppen.

Split run
Delad tryckning av en tidningsupplaga för att därigenom skapa förutsättningar för att testa två eller flera annonser mot varandra i identisk sidmiljö.

Spot
Reklaminslag i etermedia. Längden varierar från 10 upp till 60 sekunder. Standardformatet är 30 sekunder.

Spotrating
Tittarsiffran för just den minut så spoten sänds.

Spridning
Ett mediums fördelning av upplagan i geografiska eller andra termer.

Standardformat
Förutbestämda format som oftast kostar mindre.

STIM
Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå. Bevakar svenska och internationella kompositörers, textförfattares och musikförläggares rätt till upphovsrättsersättningen.

Stortavla
Annonsformat som i internetsammanhang innebär att hela högerspalten på en sajt används som annonsutrymme. I utomhussammanhang är en stortavla en affisch med formatet 420 x 300 cm.

Strategi
Beskrivning av hur företagets konkurrensmedel ska användas och samverka för att uppnå fastställda mål.

Streaming
Ljud- och videofiler som spelas upp på mottagarens enhet samtidigt som de överförs över Internet.

Strike rate
Används för att beskriva trycket i en kampanj. Ofta uttryckt i TRP/vecka.

Strippad tablå
Samma TV-serie sänds vid samma tidpunkt alla veckodagar eller vardagar (mån-fre).

Strukturtal
Läsarprofil, d v s hur ser läsekretsen ut i olika avseenden (ex demografiskt).

Subscription Video on Demand (S-VOD)
Betalad prenumeration som ger tillgång till leverantörens innehåll.

Surfplatta
En tunn handdator som är ett mellanting mellan en laptop och en smartphone. Synonymer som används är t.ex. pekplatta, datorplatta, padda och platta.

Svensk Annonstaxa
Gavs tidigare ut av TS med uppgifter om priser och tekniska data för samtliga TS-anslutna tidningar. Dessa uppgifter ingår idag i Mediafacts som ges ut av TS Mediafakta AB.

Svensk Reklamtaxa (RS)
Gavs tidigare ut av TS med uppgifter om medier utöver TS-kontrollerad press. Dessa uppgifter ingår idag som ett varumärke (RS) i Mediafacts som ges ut av TS Mediafakta AB. 

Sverigebarometern
Undersökningsföretag som mäter reklaminsatser i media som redovisas on-line på internet. Genomför även skräddarsydda kampanjmätningar. Bevakar dagligvaruhandelns försäljning i butik kopplat till medieinvesteringar i Butiks Facit. Företaget samarbetar med AC Nielsen och även med Infratest Burke.

Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM) – tidigare Sveriges Reklamförbund
Branschorganisation för alla typer av byråer inom kommunikation såsom reklam, PR, design, event, DM, digital, mobil, media och action marketing. Utbildar och arbetar med opinionsbildning.

Sveriges Marknadsförbund
En ideell intresseorganisation för marknadsförare med 29 lokala föreningar runtom i Sverige. Varje förening arbetar lite olika men huvuddelen arrangerar frukost-, lunch- och kvällsaktiviteter i form av föredrag, studiebesök och annat för att man som medlem ska kunna hålla sig uppdaterad om vad som händer i branschen.

Sveriges Tidskrifter
Pocketkatalog med uppgifter om priser och tekniska data med mera för landets tidskrifter.

Swish
Swish är en mobilapplikaton som möjliggör snabb överföring av pengar där du använder mottagarens mobilnummer istället för att använda ett bankkontonummer för överföringen. Swish finns för privatpersoner samt för handel och företag.

Syquest
Löstagbart lagringsmedia i form av en stor diskett.

Sändningsstandard
På vilket sätt man distribuerar ljud och bild. I Sverige dominerar PAL.

Sökmotor
Ett dataprogram som gör det möjligt att söka efter innehåll på internet. Google, Bing och Duckduckgo är exempel på sökmotorer.

T
Tabloid
Formatet varierar beroende på tidning. Vanligast är dock att man kallar kvällstidningarnas format för tabloidformat, d v s 5 spalter x 380 eller 390 millimeter.

Tablåsläpp
Uttryck hos TV-kanalerna när en ny programtablå ges ut.

Taktik
Metodiken för att omsätta strategier i praktiskt handland.

Telemarketing
Marknadsbearbetning via telefon.

Temo
Undersökningsföretag som genomför en mängd olika undersökningar, t e x mediaundersökningar, värderingsundersökningar, mätningar av såväl kommunikativa mål före- och efter kampanjer som effektmål, olika reklammätningar (Respons, Buy Test, Pre*Vision, Respons Tracking) och varumärkesundersökningar.

Terrestriell TV
TV-sändningar som distribueras via marknätet.

Tidskriftsboken
Föregångaren till pocketversionen av dagens Sveriges Tidskrifter. Uppgifter om tidskrifter finns numera i Mediafacts som ges ut av TS Mediafakta AB. 

TIFF
Tag Image File Format. Ett standardfilformat för pixeluppbyggd grafik, ex. fotografier.

Tittare
De som verkligen tittat på en TV-kanal under ett givet tidsintervall. Det räcker inte att bara ha tillgång till kanalen för att räknas som tittare.

Tittartid
Hur lång tid man ser på TV totalt eller på respektive TV-kanal. Tittartiden kan redovisas för alla, för dem som verkligen sett på TV eller för dem som har tillgång till en viss kanal.

Top 40
Gammal formatbeteckning för radiostationer som huvudsakligen spelar ny hitmusik. Formatet bygger på att de allra populäraste låtarna spelas ofta. Begreppet kommer från en klassisk amerikansk radioshowe ”American Top-40” som var/är en listning över de mest spelade låtarna på radio.

Top and tail
Reklaminslag för samma produkt placeras först respektive sist i ett och samma reklamavbrott.

Top of mind
TOM. Det en respondent säger först vid ett visst stimuli . ”Nämn en läskedryck…Nämn ett sportföretag…”2nd of mind. Det som nämns tvåa. 3rd of mind etc. Det som nämns trea osv.

Traffic & Billing
Bokning, schemaläggning och fakturering av annonser.

Trafikreklam
Affischer och skyltar uppsatta i kollektiva trafikmedel och dess terminaler.

Trailer
Reklam för redaktionella inslag eller radiostationens egna aktiviteter, i regel utformade som radiospots. På TV och bio visas kommande program respektive filmer.

Transactional Video on Demand (T-VOD)
Du betalar enbart för det innehåll som du väljer att titta på.

TRP
Target Rating Point. I TRP = 1 rating point = 1 % av en viss målgrupp som ingår i kanalens universum. Target Rating Points = summan av alla ratings i en viss målgrupp för en serie reklaminslag.

TS Mediafakta  
Före detta Tidningsstatistik AB som numera heter TS Mediafakta AB. Ansvarar för upplagekontroll och gav tidigare ut Svensk Annonstaxa, Tidskriftsboken och TS-boken. Dessa uppgifter ingår idag i Mediafacts.

TS-boken
Gavs tidigare ut av TS med upplageuppgifter och hushållstäckning för landets morgon- och dagstidningar. Dessa uppgifter ingår idag i Mediafacts som ges ut av TS Mediafakta AB.

TS-upplaga
Av TS kontrollerad tidningsupplaga enligt fastställda normer.

Tutorials
Självstudiekurser på nätet som är utformade så att mottagaren kan ta till sig kunskap.

TV-check
Kontrollerar TV-annonseringen, gör kampanjanalyser och statistiköversikter till förmedlingsbyråer, reklambyråer och TV-annonsörer.

TV-dagboken
Sifos dagbok över TV-tittandet för två veckor som är typiska för respektive TV-kanal.

TVR
Engelsk term för mediemässig kvantifiering av en kampanj. TVR är matematiskt sett produkten av en kampanjs nettoräckvidd gånger den genomsnittliga frekvensen. En kampanj med en medel-OTS av 6 gånger ger 420 TVR. Motsvarande USA-term är GRP = Gross Rating Points.

TV-tittande
För att registreras som tittare i den svenska people meter-panelen ska man vara närvarande i rummet där TV:n finns. Att man verkligen tittar på TV:n när man har ”loggat in” kontrolleras inte, annat än genom s k concidentials (se detta ord). Däremot visas en fråga på mätaren med jämna mellanrum, om vilka som tittar på TV när frågan visas, vilket ger panelmedlemmarna möjlighet att korrigera om någon som inregistrerar sig som tittare ej längre tittar och tvärtom. För att börja räknas som en tittare måste man ha sett på en kanal under 15 sammanhängande sekunder (var 30 tidigare). Om man ”zappar” mellan olika kanaler tillgodoräknas tittandet den TV-kanal som har störst andel av tittandet under minuten. Enbart tittande som förekommer i hemmet registreras.

Täckningsområde
Det geografiska område som en radiostation når.

U
Unicast
När informationen som sänds skickas till endast en mottagare och i den form av datorkommunikation som idag är vanligast.

Universum
Antalet individet eller hushåll av den totala befolkningen som har tillgång till en viss TV-kanal. För TV4 rör det sig i stort sett om 99 % av Sveriges befolkning vilket betyder att TV4´s universum utgörs av de 99 %.
Tekniskt universum
Antal personer eller hushåll som kan ta emot en TV-kanal, oavsett om kanalen är inställd eller inte.
Medvetet universum
Antal personer eller hushåll som vet att de har tillgång till en viss TV-kanal.
Kan även vara det antal människor som ingår i en viss målgrupp.

Upplaga
Kan uttryckas med olika definitioner, t ex tryckt upplaga, reviderad upplaga, TS-upplaga, såld upplaga, prenumererad upplaga, lösnummerupplaga, gratisdistribuerad upplaga etc.

Urban
Formatbeteckning för radiostationer som huvudsakligen spelar svart musik.

Urval
Görs oftast slumpmässigt med hjälp av statistiska metoder för att få fram en representativ befolkning/population, vars intervjusvar sedan ligger till grund för en rättvisande belysning av olika frågeställningar.

User Experience, UX eller UE
Hur en användare upplever en tjänst, en produkt eller en hemsida.

USP
Unique Selling Point. ”En betydande skillnad” hos den egna produkten/tjänsten, i relation till konkurrerande märken.

Utfallande
Uttryck som används när en sida täcker pappersytan ända ut till kanten.

Utvärdering
Bedömning av medieplanens effektivitet, vanligen via dator i form av räckvidd och frekvens inom en angiven målgrupp.

V
Validitet
Om undersökningen verkligen mäter det man avser att den ska mäta. Är av avgörande betydelse för om och hur man kan tolka och använda en undersökning.

Veckolyssning
Antal personer som lyssnar till en station någon gång under veckan.

Veckopress
Normalt veckomässigt publicerade tidningar inom gruppen populärpress. I dagligt tal omfattar gruppen också tidningar med längre periodicitet i publiceringen.

Video on Demand (VoD)
”Video på begäran” innebär att man distribuerar filmer/TV-program till tittare via ett nätverk i det ögonblick tittaren själv vill se.

Virtual Reality (VR)
En tredimensionell realistisk miljö som skapas med program och interaktiv hårdvara och som gör att användarupplevelsen känns verklig. För att uppleva den virtuella verkligheten används skärmar och headset på huvudet.

Virtuellt privat nätverk (VPN)
En möjlighet att koppla ihop två eller fler datorer via internet så att det fungerar som om de befann sig i samma lokala nätverk. Kan t.ex. användas av företag för att låta anställda koppla upp sig var de än befinner sig.

Visit
Besök, ett eller flera beroende på hur lång tid det är mellan nedladdningarna, 30-60 minuter.

Visitor
Besökaren av hemsidan. ”Två besökare” kan vara en unik användare vid olika tillfällen.

Vlogg
Videoblogg, ofta förkortat vlogg är en typ av blogg där fokus ligger på att posta videoklipp i stället för text som på en traditionell blogg.

Voice-over
Röst som läggs på musik och ljudeffekter i en radioreklamproduktion eller till en billboardskylt.

W
WAP
Wireless Application Protocoll. En teknik som gör det möjligt för mobiltelefoner och andra mobila enheter att hämta information utan kablar, t ex från internet.

Webbanvändare
Svenskar i åldern 12-79 år som är uppkopplade via hemmet, på arbetet eller i skolan och som använder internet minst en gång/månad.

WeBbus
RUAB´s e-postomnibus för specialundersökningar av webbplatsers kvalitet.

Webbcasting
Teknik som är ett mellanting mellan traditionell TV och push. Användaren kan t ex i de senaste versionerna av Netscape och Explorer välja vilka ”kanaler” de vill ha tillgång till. På vissa kanaler uppdateras informationen kontinuerligt efter användarens preferenser.

WebCheck
Ett av Sifo Research & Consultings verktyg för att genomföra traditionella undersökningar med ny teknik. WebCheck gör ett slumpmässigt urval av webbesökare och intervjuar dessa. Resultatet visar hur lojala webbesökarna är, vilka som använder webbplatsens tjänster och produkter, deras åsikter om informationen, dess tillgänglighet, grafiska utformning mm. Det går även att göra undersökningar till en känd population under förutsättning att ett företag lämnar de aktuella e-postadresserna till Sifo.

Webbhushåll
Hushåll där minst en person använder internet.

Webinarium
Ett seminarium som sänds på webben.

WFA
World Federation of Advertisers.

White paper
En rapport som presenterar ett problem eller en utmaning som kunder ställs inför. Syftet är att hjälpa kunder att lösa problem, utvärdera en produkt eller tjänst eller att ta sig an en utmaning. 

X
X*PERT
Ett prognosverktyg för people meter-data avsett för optimering och planering av reklamkampanjer. Användaren kan själv styra utfallet av analysen genom att lägga in egna restriktioner och krav på hur reklamkampanjens insatser ska fördelas mellan de önskade kanalerna.

Y
YouTuber
En person som laddar upp, producerar eller medverkar i videor på filmdelarsajten YouTube.

Z
Zapping
Tittaren byter kanal när reklaminslaget kommer.

Zipdrive
Löstagbart lagringsmedia i form av en stor diskett.

Zipping
Tittaren snabbspolar förbi reklaminslagen av videoinspelade program för att undvika dem.

Ä
Äggkonto
Anonymt konto i sociala medier, i synnerhet Twitter.